Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 (ogłoszony 27-09-2010 r.)

ZARZĄDZENIE NR 0151/58/2010
WÓJTA GMINY Walce
z dnia 27 września 2010 roku

w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
samochodu pożarniczego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Postanawiam sprzedać samochód pożarniczy marki:
STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 nr ident. (VIN) 130873
w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego
§ 2.

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie:
Przewodniczący: Marek Smandzik
Członkowie: Jerzy Mikus
Bernard Suchan
Joachim Kołodziejczyk
§ 3.

Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu wymienionego w § 1 określa regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia..
§ 4.

Ustala się treść ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu określonego w § 1 stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji przetargowej.
§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 WÓJT

mgr Bernard Kubata

 
Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 0151/58/2010 Wójta Gminy Walce
z dnia 27 września 2010 r.

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na sprzedaż samochodu pożarniczego jak niżej:


STAR A 26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 nr ident. (VIN) SUL 130873

§ 1. Organizatorem pisemnego przetargu nieograniczonego, zwanego dalej „przetargiem” jest Gmina Walce.

§ 2. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

§ 3. 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które złożą pisemną ofertę cenową.

§ 4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 5. Przetarg prowadzi przewodniczący komisji przetargowej, zwany dalej „prowadzącym przetarg”.

§ 5. 1. Po otwarciu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości:
1) przedmiot przetargu
2) nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy złożyli pisemną ofertę i
zostali dopuszczeni do przetargu.
3) przetarg rozpoczyna się od podania zaoferowanej ceny składnika majątku
ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.
4) samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponował najwyższą cenę
nabycia samochodu

§ 6. 1. Komisja przetargowa sporządza z przebiegu przetargu protokół, który powinien w szczególności zawierać:
1) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu;
2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg;
4) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot przetargu;
5) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
6) wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzenia przetargu;
7) wzmiankę o odczytaniu protokołu.

2. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona jako nabywca.

§ 7 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

§ 8 Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

§ 9. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ( licytacji) zostanie umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Walce oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na 14 dni przed dniem przeprowadzenia przetargu.

 WÓJT

mgr Bernard KubataZałącznik Nr 2 do zarządzenia
Nr 0151/58/2010 Wójta Gminy Walce
z dnia 27 września 2010 r.
 


Gmina Walce
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
n/w samochodu pożarniczego:

STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 nr ident. (VIN) 130873
 

Przetarg odbędzie się w dniu 07 października 2010 r. o godz. 12.00
w sali narad Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty kupna do dnia 07 października 2010 roku do godz. 10,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta na kupno samochodu OSP STAR A26P”, która powinna zawierać:
1. nazwa i adres oferenta i nr telefonu
2. proponowaną cenę nabycia w PLN
3. data sporządzenia oferty
4. podpis oferenta
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Wójt Gminy Walce zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny. Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 077/4660108.
Samochód można oglądać w strażnicy OSP po wcześniejszym uzgodnieniu.


WÓJT

mgr Bernard Kubata


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Suchan
Data wytworzenia: 2010-09-27