Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2005 roku.

Zadanie obejmuje:
1. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży,
2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych,
3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku.
Wysokość środków publicznych: w budżecie gminy na 2005 rok na realizację zadania tego zadania przewidziano kwotę 30 000,00 zł.
Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania: 01.02.2005 – 31.12.2005 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego,
Szczegółowe zasady przyznania dotacji: zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wymogi oferty: złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891 z 2003 r.)
Kryteria wyboru oferty:
1. Ocena możliwości realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot,
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania,
3. Uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Termin składania ofert i tryb wyboru ofert:
1. Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2005 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na dotację 2005 r.” w sekretariacie Urzędu Gminy Walce lub przesłać pocztą na adres: 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18,
2. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
3. Do przeprowadzenia konkursów oraz rozpatrzenia wniosków na dotacje z budżetu gminy Walce na 2005 rok Wójt powoła Komisję Konkursową,
4. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do 31 stycznia 2005 r.
Zrealizowane zadania publiczne: w roku 2003 i 2004 zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju przyznając z budżetu gminy Walce dotacje w wysokości:
 w 2003 roku – 35 000,00 zł.
 w 2004 roku – 27 600,00 zł.


Wójt Gminy Walce
Piotr Miczka