Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg

Numer sprawy: ZP 341/19/3/04

Miejscowość i data: Walce, 2004.07.21


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia: Realizacja energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg gminy Walce, finansowanego z uzyskanych oszczędności po zrealizowaniu prac remontowych bez udziału środków finansowych oraz zaciągania lub poręczania kredytu przez Zamawiającego.

1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
www.walce.pl
e-mail: ug@walce.pl
godz. urzędowania: Pon. 8.00-16.00
Wt.-Pt. 7.15-15.15

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 tys. €

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pok. nr 12 w cenie 15,0 zł
do dnia 06.09.2004 r. w godz. 8.00-14.00

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w zakresie 502 punktów świetlnych i uzupełnienie 20 punktów świetlnych na istniejącej sieci.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:
30 dni od daty podpisania umowy

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:
Wadium 10 000,00 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) cena wraz z kosztami finansowymi - 70%
b) warunki spłaty kosztów inwestycji - 20%
c) Warunki gwarancji i serwisu - 10%

10) Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, pok. nr 8 (sekretariat) do dnia 13.09.2004 r. do godz. 10.00 lub za pośrednictwem poczty.

11) Termin związania ofertą:
60 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12) Ogłoszenie przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu 20.07.2004 r.Piotr Miczka Wójt Gminy Walce
…………………………………………
(podpis Zamawiającego)

DOCogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg