Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec

                                                                                                                                                      Walce, dnia 12.12.2014 r.

Nr PP .OŚ. 6220.2.2014.IW

 

O B W I E S ZC Z E N I E

WÓJTA GMINY WALCE

 

Działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), informuję o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec”. Organem administracji właściwym do wydawania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Walce, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydawania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni (tj. od dnia 19 grudnia 2014 roku do 19 stycznia 2015 roku) w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce: www.bip.walce.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Brożec - w miejscu planowanej inwestycji.


 

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                         Bernard Kubata


 

DOCXObwieszczenie o udziale społeczeństwa dot. przedsięwzięcia - Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec.docx
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-12-2014
  przez: Ilona Wyciślok
 • opublikowano:
  16-12-2014 19:37
  przez: Adam Gawinek
 • zmodyfikowano:
  16-12-2014 19:51
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 1115
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl