Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach

Nr PP-OŚ. 6220.3.2014.IW

Walce, dnia 12.12.2014 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Walce

w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235, ze zm. ) Wójt Gminy Walce zawiadamia, że zgodnie art. 64 ww. ustawy zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na, „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach”, które zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy ww Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 9 w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.15 do 15.15.

 


Otrzymują:

 

      1. strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. Kpa (Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

 1. a/a

 

 

Wójt Gminy

/-/ Bernard Kubata

 

DOCObwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-12-2014
  przez: Ilona Wyciślok
 • opublikowano:
  16-12-2014 19:46
  przez: Adam Gawinek
 • zmodyfikowano:
  16-12-2014 19:50
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 1556
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl