Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego

Walce, dnia 02 lipca 2015 r.

 

 

Nr PP-OŚ. 6220.2.6.2015.WLN

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WALCE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013, poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce” zostało zakończone.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zastosowano przepisy art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Walce, wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych w miejscowości Brożec i Grocholub.

W związku z powyższym zawiadamiam, wszystkie strony tego postępowania, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa mają one prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy. W myśl z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 14 w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.15 do 15.15. mg

 

Wójt Gminy

                    mgr Bernard Kubata

 

Otrzymują:

    1. strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. Kpa (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm)

 1. a/a

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-07-2015
  przez: Weronika Lipka-Nossol
 • opublikowano:
  03-07-2015 10:50
  przez: Weronika Lipka-Nossol
 • zmodyfikowano:
  03-07-2015 10:55
  przez: Weronika Lipka-Nossol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 1323
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl