Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk

Obrady rozpoczęto 2018-12-19 o godz. 15:35:56, a zakończono o godz. 17:24:25 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Tomasz Banaś
 2. Iwona Hruzik
 3. Gerlinda Ślusarczyk
 4. Paweł Król
 5. Józef Reinhard
 6. Dawid Dudek
 7. Robert Jurczyk
 8. Waldemar Stokłosa
 9. Marek Kołodziejczyk
 10. Gabriela Kubis
 11. Jarosław Brzezinka
 12. Józef Nossol
 13. Mateusz Burczyk
 14. Renata Polok
 15. Bernadeta Latus-Suchińska


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (15:35:00)


2. Przyjęcie porządku obrad. (15:56:00)

Głosowanie nad wnioskiem formalnym o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok. (16:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Robert Jurczyk, Paweł Król, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Tomasz Banaś, Józef Nossol, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk

Głosowanie nad wnioskiem formalnym o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 1)rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach i umieszczenie go w punkcie 5p porządku obrad 2) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Walce na lata 2019-2023 i umieszczenie go w punkcie 5q porządku obrad 3) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i umieszczenie go w punkcie 5r porządku obrad 4) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i umieszczenie go w punkcie 5s porządku obrad. (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Banaś, Mateusz Burczyk, Dawid Dudek, Waldemar Stokłosa, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Paweł Król, Józef Nossol, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Gerlinda Ślusarczyk


3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (16:06:00)


4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. (16:07:00)


5. Rozpatrzenie projektów uchwał. (16:10:00)

       a. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok; (16:10:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok. (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Banaś, Mateusz Burczyk, Dawid Dudek, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Józef Reinhard, Józef Nossol, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Paweł Król, Gerlinda Ślusarczyk

       b. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; (16:14:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce. (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Iwona Hruzik, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Józef Nossol, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk

       c. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; (16:16:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce. (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dawid Dudek, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Tomasz Banaś, Renata Polok, Józef Reinhard, Paweł Król, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Gerlinda Ślusarczyk, Robert Jurczyk, Gabriela Kubis, Józef Nossol, Marek Kołodziejczyk

       d. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok; (16:21:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok. (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Paweł Król, Robert Jurczyk, Józef Reinhard, Józef Nossol, Mateusz Burczyk, Renata Polok
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Gerlinda Ślusarczyk

Z przyczyn technicznych ponowne głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok (16:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Paweł Król, Gabriela Kubis, Robert Jurczyk, Renata Polok, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Marek Kołodziejczyk, Iwona Hruzik, Józef Nossol, Gerlinda Ślusarczyk

       e. zmieniająca uchwałę nr XXXI/282/2018 Rady Gminy Walce z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych; (16:38:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/282/2018 Rady Gminy Walce z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych (16:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Banaś, Paweł Król, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Renata Polok, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Gerlinda Ślusarczyk

Z przyczyn technicznych ponowne głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/282/2018 Rady Gminy Walce z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla gospodarstw domowych (16:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Gabriela Kubis, Waldemar Stokłosa, Gerlinda Ślusarczyk, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Renata Polok, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

       f. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2019 rok; (16:45:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2019 rok (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Gabriela Kubis, Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Jarosław Brzezinka, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Józef Reinhard, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Józef Nossol

       g. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2019 roku; (16:47:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2019 roku. (16:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Robert Jurczyk, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Paweł Król, Iwona Hruzik, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka

       h. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Walce; (16:49:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Walce. (16:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Paweł Król, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk

       i. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/299/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap II”; (16:51:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/299/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap II”. (16:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Banaś, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Paweł Król, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Reinhard, Iwona Hruzik, Józef Nossol

       j. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce; (16:54:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce. (16:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Paweł Król, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Iwona Hruzik

       k. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019; (16:55:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. (16:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dawid Dudek, Bernadeta Latus-Suchińska, Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Robert Jurczyk, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Renata Polok, Marek Kołodziejczyk, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk

       l. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Walce; (16:57:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Walce. (16:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Banaś, Bernadeta Latus-Suchińska, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard, Iwona Hruzik, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Józef Nossol, Paweł Król

       m. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym; (16:58:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. (17:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Banaś, Bernadeta Latus-Suchińska, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Józef Reinhard, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka

       n. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (17:03:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. (17:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Marek Kołodziejczyk, Renata Polok, Paweł Król, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Dawid Dudek

       o. w sprawie wskazania osoby reprezentującej Gminę Walce w Stowarzyszeniu Kraina św. Anny; (17:08:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie wskazania osoby reprezentującej Gminę Walce w Stowarzyszeniu Kraina św. Anny. (17:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Iwona Hruzik, Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Paweł Król, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Józef Nossol

       p. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach (17:09:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach (17:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Paweł Król, Tomasz Banaś, Bernadeta Latus-Suchińska, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Iwona Hruzik, Mateusz Burczyk, Józef Nossol

       q. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Walce na lata 2019-2023; (17:15:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Walce na lata 2019-2023. (17:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Banaś, Jarosław Brzezinka, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Paweł Król, Józef Reinhard, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk, Józef Nossol, Mateusz Burczyk

       r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; (17:17:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (17:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Józef Reinhard, Józef Nossol, Marek Kołodziejczyk, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk

       s. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (17:20:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (17:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Iwona Hruzik, Paweł Król, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Józef Nossol, Gerlinda Ślusarczyk


6. Interpelacje, zapytania. (17:23:00)


7. Wolne wnioski i informacje. (17:23:00)


8. Zamknięcie sesji. (17:24:00)


Zakończono sesję (17:24:25)