Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce

Walce, dnia 25.06.2013 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Walce Uchwały Nr XVI/105/2012 z dnia 16 maja r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, w terminie do dnia 16 lipca 2013 r.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 16 lipca 2013 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@walce.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Walce.

Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Walce

/-/ mgr Bernard Kubata


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Adamów         
Data wytworzenia: 2013-06-25

 

Metryczka
  • opublikowano:
    25-06-2013 07:32
    przez: Helena Kochan
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl