Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku

DOCOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.doc (74,00KB)

Zarządzenie Nr Or.0050.80.2013
Wójta Gminy Walce
z dnia 22 listopada 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

 
Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 ze zm.),

 Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2

Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
1)      umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2)      umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3)      zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                              Wójt Gminy Walce
                                                                                                            /-/ mgr Bernard Kubata

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  Or.0050.80.2013
Wójta Gminy Walce z dnia 22 listopada 2013 roku

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku

I. Rodzaj zadania:
Zadanie obejmuje: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa poprzez:
1)      popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć oraz imprez  sportowych  i rekreacyjnych, uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej klubów sportowych z terenu Gminy Walce,
2)      rozwój sekcji lekkoatletycznej oraz piłki siatkowej dziewcząt i chłopców,
3)      propagowanie tenisa stołowego i ziemnego,
4)      popularyzacja i organizacja aktywnych form wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
5)      organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktycznymi w formie półkolonii, kolonii, obozów,
6)      organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców,
7)      zagwarantowanie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad wodami oraz szkolenie kadr ratowniczych;

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 

Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w 2014 r. w wysokości 110 000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

III. Zasady Przyznawania dotacji: 

1.       Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536ze zm.).

2.        Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

3.       Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzające realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Walce.

4.       Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert.

5.       W otwartym konkursie ofert może być wybrana więcej niż jedna oferta. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert, środki przeznaczone przez Gminę Walce na realizację zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.

6.       Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

7.        Wspieranie wykonania zadania wraz z przekazaniem dotacji nastąpi po podpisaniu stosownej umowy o wsparcie realizacji zadania z wyłonionym oferentem.

8.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.

9.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1.       Termin realizacji zadania od  01 stycznia 2014  r. do 31 grudnia 2014 r.
2.  Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w zawartych umowach. Wzór  umowy ustalono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

3.  Szczegółowe zasady przyznania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).  
 

V. Termin i warunki składania ofert:  

1.       Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

2.       Do oferty należy dołączyć:

     a)     kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające status oraz umocowanie osób reprezentujących (zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),
b)    bilans, rachunek zysków i strat za ubiegły rok działalności,
c)     aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu.

3.       Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.

4.       Oferty konkursowe na realizację zadań należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do  16 grudnia 2013 roku do godz. 15:00 z adnotacją: „KONKURS NA DOTACJĘ 2014 ….(wymienić nazwę zadania)” w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy
47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).

5.       Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru  ofert:

      1.    Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2013 r.
2.    Wójt Gminy Walce powołuje Komisję Konkursową do oceny ofert na dotację z budżetu gminy.
3.    Komisja przedłoży listę ocenionych ofert najlepiej służących realizacji zadania do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
4.    Po rozpatrzeniu ofert i przyznaniu dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.   Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizację zadania zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach oraz zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
6.    Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków:
1)     Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot starający się o przyznanie dotacji.
2)     Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
3)     Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane zadania publiczne.
4)     W przypadku wspierania wykonania zadań uwzględniany będzie planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących i innych źródeł na realizację zadania.
5)     Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
6)     Uwzględnienie analizy i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia na ten cel środków.
7.   Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).


VII. Zrealizowane zadanie publiczne:

W roku 2013 r. realizowane jest zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na które przyznano z budżetu Gminy Walce dotację w wysokości 110.000,00 zł.
 

                                                                                                  Wójt Gminy Walce
                                                                                              /-/ mgr Bernard Kubata

 

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Walce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Huta
Data wytworzenia: 2013-11-22