Urząd Gminy Walce

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia

II sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 grudnia 2018 r.

Walce, dnia  11 grudnia 2018 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    II   sesji  Rady Gminy Walce

 

 

która odbędzie się w dniu  19 grudnia 2018 roku (środa) o godz. 1530  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności  międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

    a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok;

    b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

    c) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

    d) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok;

    e) zmieniająca uchwałę nr XXXI/282/2018 Rady Gminy Walce z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych;

    f) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2019 rok;

    g) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2019 roku; 

    h) w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Walce;

     i) zmieniająca uchwałę nr XXXIII/299/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap II”;

     j)  w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;

    k)  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;

    l) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Walce;

   m) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym;

   n) w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad   tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać

        składane projekty;

   o)  w sprawie wskazania osoby reprezentującej Gminę Walce w Stowarzyszeniu

         Kraina św. Anny.

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         Mateusz Burczyk

I sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 listopada 2018 r.

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Walce.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2018
  przez: Administrator strony
 • opublikowano:
  20-11-2018 13:13
  przez: Administrator strony
 • zmodyfikowano:
  12-12-2018 13:06
  przez: Anna Zdera
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 86
Dane adresowe:

Urząd Gminy Walce
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×