Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko pracy asystenta rodziny w OPS Walce

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta rodziny – 0,5 etatu

I. Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. Posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
 • i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 1. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
 2. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Prawo jazdy kategorii B.
 5. Samochód prywatny, który będzie wykorzystywany do celów służbowych,
 6. Wiedza i doświadczenie.
 7. Znajomość przepisów u ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeks postępowania administracyjnego oraz innych ustaw związanych z pracą pracownika socjalnego.
 8. Dobrą znajomość obsługi komputera.

Pożądane cechy osobowościowe: sumienność, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną  we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 6998 ze zm.).;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin  do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • realizacja zadań określonych ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860);
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej, niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1; Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 t.j.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy na umowę o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy ( 20 godz. tygodniowo).
 2. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
 3. Stanowisko asystenta rodziny należy do stanowisk pomocniczych i obsługi w rozumieniu ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

 

Stanowisko:  asystent rodziny

Wymiar: pół etat/ zadaniowy czas  pracy

Rodzaj umowy:  umowa o pracę na czas określony, przewiduje się zatrudnienie na czas nieokreślony.

Miejsce wykonywania pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Zamkowa 87, 47 – 344 Walce, teren Gminy Walce

Planowane termin zatrudnienia: przełom styczeń/luty 2019 r. 

III. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys –  aktualne CV.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienia.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia zawodowego.
 6. Oświadczenie o niekaralności.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako asystent rodziny.
 9. Oryginał kwestionariusza osobowego.
 10. Inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i kwalifikacje.

IV. Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanym RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, Ul. Zamkowa 87, reprezentowany przez Kierownika OPS.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach ma wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt: tel. 774660660.
 3. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko specjalista-koordynator merytoryczny oraz ewentualnego zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie realizacji obowiązku prawnego administratora danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz zgody kandydata.
 4. Odbiorcą danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydata innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 7. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Kandydat jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie kandydata do prowadzonego naboru.
 10. W oparciu o dane osobowe kandydata Administrator nie będzie wobec niego podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Przystąpienie do procesu naboru na stanowisko asystenta rodziny oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia.

Ośrodek  zastrzega sobie  prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty należy składać  w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 17 stycznia 2019 roku osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, 47 – 344 Walce, ul. Zamkowa 87, w godz. 800 – 1500  lub drogą pocztową z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta rodziny”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 774660660

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej OPS Walce, BIP Gminy Walce i tablicy informacyjnej jednostki.

 

Walce, dnia 07 stycznia 2019 r.

 

        Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

  Sylwester Klimowicz
 


Załączniki:
DOCKwestionariusz osobowy.doc
DOCOświadczenie-czynnosci prawne.doc