Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach

DOCInformacja o wynikach naboru.doc (27,50KB)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach  została wybrana Pani Justyna Streisel zamieszkała: Kromołów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze . W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba solidna, właściwie przedstawiła swoja wiedzę oraz wykazała się znajomością przepisów z zakresu realizowanych na tym stanowisku spraw.
 

Wójt Gminy Walce
mgr Bernard Kubata


DOCinformacja o naborze.doc (26,50KB)

Niniejszym zawiadamiam, że na konkurs na stanowisko młodszego referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach wpłynęły 3 oferty.
Rozmowa kwalifikacyjna z 1 kandydatką spełniającą wymagania niezbędne w naborze na w/w stanowisko zostanie przeprowadzona w dniu 29.08.2011 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy w Walcach pok. 12 – gabinet Zastępcy Wójta Gminy.

Wójt Gminy Walce
mgr Bernard Kubata


DOCXNabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach..docx (17,02KB)

WÓJT GMINY WALCE
O G Ł A S Z A
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach
…………………………………………………………………………………………………

1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe ekonomiczne (uzyskany tytuł zawodowy magistra) ,
 f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
g) doświadczenie zawodowe – udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy na stanowisku urzędniczym lub odbyty roczny staż absolwencki w komórkach księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego,
h) podstawy znajomości księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych

2. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:
1) znajomość przepisów z zakresu:
a) finansów publicznych,
b) samorządu gminnego,
c) zasad techniki prawodawczej,
d) instrukcji kancelaryjnej;
2) biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel),a w szczególności programów finansowo-księgowych
3) staranność, skrupulatność, dokładność, kreatywność, dyspozycyjność
4) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
1) opracowywanie projektu budżetu, oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy a w szczególności sporządzanie analiz i kalkulacji do opracowywania projektu budżetu,
2) dokonywanie wstępnej kontroli formalno – prawnej i rachunkowej faktur, rachunków i innych dowodów podlegających ewidencji księgowej,
3) terminowe wprowadzanie do systemu informatycznego dowodów księgowych,
4) sporządzanie informacji (deklaracji) miesięcznych i rocznych oraz rozliczanie zobowiązań z tytułu składki na PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) udział w analizie projektów budżetów zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy,
6) przekazywanie jednostkom podległym informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych,
7) współudział w przygotowaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na podstawie informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych gminy,
8) obsługa programu BeSTi@ - Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego,
9) przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową wraz z uzasadnieniem dokonywanych zmian ( z wykorzystaniem programu BeSTi@ i edytora aktów prawnych XML),
10) prowadzenie rachunkowości budżetu gminy, a w szczególności kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych oraz ich księgowanie i uzgadnianie.

4. Wymagane dokumenty:

- List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV)
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
- Kwestionariusz osobowy    DOCkwestionariusz.doc (28,50KB)
- Kopia dyplomu ukończenia studiów.
- Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz dodatkowe Kwalifikacje.
- Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dot. spełnienia wymagań wskazanych w pkt 1 b i c ogłoszenia ( w przypadku zatrudnienia wybranej osoby dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
- Oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku urzędniczym..

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a) termin 17.08.2011 rok do godz. 1500 decyduje data wpływu do Urzędu
b) komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach pok. nr 9 – sekretariat w godzinach od 715 - 1515 lub pocztą na adres 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 adres (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Złożone dokumenty winne być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.) oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych moich miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii.

Wójt Gminy
mgr Bernard Kubata

Walce, 27.07.2011

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Helena Kochan
Data wytworzenia: 2011-07-27