Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory ławników na kadencję 2020-2023 w Gminie Walce


Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

w Gminie Walce

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Gminy Walce z prośbą o dokonanie naboru  kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023 do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich w liczbie 1 ławnika.

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)   jest nieskazitelnego charakteru;

3)   ukończył 30 lat;

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)   nie przekroczył 70 lat;

6)   jest  zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)  duchowni;

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)  radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Wobec powyższego zapraszamy do składania zgłoszeń do piątku tj. do 28 czerwca 2019 r do godziny 15:15.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia  27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.   

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019  roku.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy w Walcach, pok. Nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.walce.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.walce.pl
oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.gov.pl/sprawiedliwosc

 

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.:  77 4667541.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Dokumenty do pobrania:

DOCXRODO - klauzula informacyjna - wybory ławników.docx (16,57KB)

PDFKarta-zgłoszenia-kandydata-na-ławnika.docx.pdf (338,21KB)

DOCXwzor-oswiadczenia-kandydata-ze-nie-jest-lub-nie-byl-pozbawiony-wladzy-rodzicielskiej-a-takze-ze-wladza-rodzicielska-nie-zostala-mu-ograniczona-ani-zawieszona.docx (11,53KB)

DOCwzor-oswiadczenia-kandydata-ze-nie-jest-prowadzone-przeciwko-niemu-postepowanie-o-przestepstwo-scigane-z-oskarzenia-publicznego-lub-przestepstwo-skarbowe.doc (22,50KB)

DOCwzor-listy-osob-zglaszajacych-kandydata-na-lawnika.doc (121,00KB)