Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

VIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 18 czerwca 2019 r.

Walce, dnia  10 czerwca 2019 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    VIII sesji  Rady Gminy Walce

 

 

która odbędzie się w dniu  18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 15 00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Raport o stanie Gminy Walce za rok 2018:
 1. debata nad raportem o stanie Gminy Walce za rok 2018;
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania.PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania .pdf
 1. Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej:
 1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Walce za rok 2018;
 2. sprawozdanie finansowe;
 3. opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
 4. informacja o stanie mienia Gminy Walce;
 5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2018 rok;PDFprojekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf
 6. stanowisko Komisji Rewizyjnej;
 7. zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej;
 8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce.PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.pdf
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku;PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.pdf
 2. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok;PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walca na 2019 rok.pdf  PDFautopoprawka do zmiany budżetu.pdf
 3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany WPF!.pdf
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu;PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.pdf
 5. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Gogolin na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Walce;PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Gogolin na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Walce..pdf
 6. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;PDFprojekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf
 7. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.PDFprojekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf PDFautopoprawka do projektu uchwały ws. określenia wzoru wniosku.pdf
 1. Interpelacje, zapytania.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        Mateusz Burczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Mateusz Burczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-06-2019
  przez: Sabina Schady
 • opublikowano:
  10-06-2019 15:57
  przez: Sabina Schady
 • zmodyfikowano:
  17-06-2019 15:33
  przez: Sabina Schady
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 634
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl