Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi powiatowej ul. Opolska w Walcach

Walce, dnia 13 grudnia 2010 r.
Nr PP-OŚ 7624-8/10

 


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Walce

o zakończeniu postępowania dowodowego

 


Na podstawie art. 10 Kpa ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do km 12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze” zostało zakończone.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, w miejscowości Walce.
W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Walce pok. Nr 12 w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 14.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 13.15.

 

Wójt Gminy Walce
/-/ mgr Bernard Kubata
mgr Bernard Kubata

Otrzymują:

1. strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
2. a/a

DOCObwieszczenie o zakończeniu postepowania.doc


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Weronika Nossol-Lipka
Data wytworzenia: 2010-12-13