Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Walce, dnia 24 październik 2013 r.

Nr PP-OŚ. 6220.2.1.2013.IW

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Walce

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

zawiadamiam 

wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Walce Nr PP-OŚ.6620.2.2013.IW z dnia 08.07.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów  wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową na trasie Rozkochów – Zabierzów – Walce, wydane zostało postanowienie z dnia 24 października 2013 r. znak:  PP-OŚ. 6220.2.1.2013.IW o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia.

 Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Walce (pok. nr 14) w godzinach urzędowania w godzin tj.:  w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Wójt  Gminy Walce
/-/ mgr Bernard Kubata

 

Otrzymują:

1.  strony postępowania zgodnie z  art. 74 ust. 3   ustawy  z  dnia  3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  nr  199  poz.  1227) oraz art. 49 ustawy z dnia  14.06.1960 r. – Kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

2.   a/a

 

  DOCObwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.doc

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Walce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 25013-10-25

 

Metryczka
  • opublikowano:
    25-10-2013 11:50
    przez: Anna Zawisza
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl