Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 listopada 2019 r.

Walce, 19 listopada 2019 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

XV  sesja Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku (środa) o godz. 1600  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja podmiotów z analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok,
 • ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2020 rok,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,
 • przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok",
 • rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach,
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 • określenia wysokościoraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Walce,
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałań wadom postawy u dzieci w Gminie Walce na lata 2020-2022”,
 • przyjęcia „Programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Walce na lata 2020-2024”,
 • uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 1. Interpelacje, zapytania.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie sesji.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                           Mateusz Burczyk


PDFXV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 listopada 2019 r.pdf