Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2006 i 2007

Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIX/243/06 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok 
DOCUchwała Nr XXXIX,243,06 z dnia 20 luty 2006 r..doc (32,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIX/244/06 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce na lata 2004 -2009
DOCUchwała Nr XXXIX,244,06 z dnia 20 luty 2006 r..doc (62,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIX/245/06 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie 
zatwierdznia taryfy za zborowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
DOCUchwała Nr XXXIX,245,06 z dnia 20 luty 2006 r..doc (50,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIX/246/06 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych celem sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
DOCUchwała Nr XXXIX,246,06 z dnia 20 luty 2006 r..doc (35,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIX/247/06 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
DOCUchwała Nr XXXIX,247,06 z dnia 20 luty 2006 r..doc (73,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIX/248/06 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publiczej
DOCUchwała Nr XXXIX,248,06 z dnia 20 luty 2006 r..doc (48,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIX/249/06 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej pod  ogólnodostępną zieleń publiczną
DOCUchwała Nr XXXIX,249 ,06 z dnia 20 luty 2006 r..doc (38,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIX/250/06 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2006 rok
DOCUchwała Nr XXXIX,250,06 z dnia 20 luty 2006 r..doc (63,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIX/251/06 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy na 2006 rok
DOCUchwała Nr XXXIX,251,06 z dnia 20 luty 2006 r..doc (46,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XXXIX/252/06 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu Rady  Gminy na 2006 rok
DOCUchwała Nr XXXIX,252,06 z dnia 20 luty 2006 r..doc (43,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XL/253/06 z dnia 08 marca 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 r.
 DOCUchwała Nr XL,253,06 z dnia 08 marca 2006 r..doc (42,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XL/254/06 z dnia 08 marca 2006 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce na lata 2004 - 2009
DOCUchwała Nr XL,254,06 z dnia 08 marca 2006 r..doc (62,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLI/255/06 z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmiany  budżetu gminy na 2006 rok
DOCUchwała Nr XLI, 255,06 z dnia z 28 marca 2006 r..doc (29,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLI/256/06 z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmiany ustalenia pisowni nazw ulic na terenie Gminy Walce
DOCUchwała Nr XLI,256,06 z dnia 28 marca 2006 r..doc (107,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLI/257/06 z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Walce nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
DOCUchwała Nr XLI,257,06 z dnia 28 marca 2006 r..doc (34,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLII/258/06 z dnia 25 kwietnia  2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
DOCUchwała Nr XLII,258,06 z dnia 25 kwietnia 2006 r..doc (76,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLII/259/06 z dnia 25 kwietnia  2006 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu objętego programem "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" we wsi Walce, gmina Walce
DOCUchwała Nr XLII,259,06 z dnia 25 kwietnia 2006 r..doc (171,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLII/260/06 z dnia 25 kwietnia  2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy  na 2006 rok
DOCUchwała Nr XLII,260,06 z dnia 25 kwietnia 2006 r..doc (30,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLII/261/06 z dnia 25 kwietnia  2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
DOCUchwała Nr XLII,261,06 z dnia 25 kwietnia 2006 r..doc (23,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLII/262/06 z dnia 25 kwietnia  2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
DOCUchwała Nr XLII,262,06 z dnia 25 kwietnia 2006 r..doc (22,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLII/263/06 z dnia 25 kwietnia  2006 roku w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Gmin Aqua Silesia
DOCUchwała Nr XLII,263,06 z dnia 25 kwietnia 2006 r..doc (101,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLII/264/06 z dnia 25 kwietnia  2006 roku w sprawie użyczenia nieruchomości
DOCUchwała Nr XLII,264,06 z dnia 25 kwietnia 2006 r..doc (31,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLII/265/06 z dnia 25 kwietnia  2006 roku w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa a także wskazania  organów do tego uprawnionych
DOCUchwała Nr XLII,265,06 z dnia 25 kwietnia 2006 r..doc (54,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLII/266/06 z dnia 25 kwietnia  2006 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
DOCUchwała Nr XLII,266,06 z dnia 25 kwietnia 2006 r..doc (22,50KB)
DOCbilans - SPOZ 2005.doc (53,50KB)
DOCInformacja dodatkwa - SPOZ 2005.doc (65,50KB)
DOCRach. zysków i strat SPOZ 2005.doc (56,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLIII/267/06 z dnia 23 maja  2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, zabudowanej  nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele oświatowo - kulturalne 
DOCUchwała Nr XLIII ,267,06 z dnia 23 maja 2006 r..doc (35,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLIII/268/06 z dnia 23 maja  2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
DOCUchwała Nr XLIII,268,06 z dnia 23 maja 2006 r..doc (29,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLIII/269/06 z dnia 23 maja  2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektów  współfinansowancyh ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja  i modernizacja sektora żywnościowego  oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006
DOCUchwała Nr XLIII,269,06 z dnia 23 maja 2006 r..doc (22,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLIII/270/06 z dnia 23 maja  2006 roku w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
DOCUchwała Nr XLIII,270,06 z dnia 23 maja 2006 r..doc (371,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLIV/271/06 z dnia 27 czerwca  2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
DOCUchwała Nr XLIV,271,06 z dnia 27 czerwca 2006 r..doc (131,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLIV/272/06 z dnia 27 czerwca  2006 roku w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu publikacja pn. "Historia i współczesność gminy Walce"
DOCUchwała Nr XLIV,272,06 z dnia 27 czerwca 2006 r..doc (23,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLIV/273/06 z dnia 27 czerwca  2006 roku w sprawie wyrażenia zgosy na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Programu Interreg III A i ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej jej realizacji w formie weksla in blanco
DOCUchwała Nr XLIV,273,06 z dnia 27 czerwca 2006 r..doc (24,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLIV/274/06 z dnia 27 czerwca  2006 roku w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
DOCUchwała Nr XLIV,274,06 z dnia 27 czerwca 2006 r..doc (34,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLIV/275/06 z dnia 27 czerwca  2006 roku w sprawie utworzenia obwodów, ustalenia granic i numerów obwodowych
DOCUchwała Nr XLIV,275,06 z dnia 27 czerwca 2006 r..doc (35,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLIV/276/06 z dnia 27 czerwca  2006 roku w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy w Walcach
DOCuchwała Nr XLIV,276,06 z dnia 27 czerwca 2006 r..doc (22,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLIV/277/06 z dnia 27 czerwca  2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenia gminy Walce
DOCUchwała Nr XLIV,277,06 z dnia 27 czerwca 2006 r..doc (75,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLIV/278/06 z dnia 27 czerwca  2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/110/04 Rady Gminy w Walcach z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Walce
DOCUchwała Nr XLIV,278,06 z dnia 27 czerwca 2006 r..doc (24,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLIV/279/06 z dnia 27 czerwca  2006 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Miedzygminnego "Czysty  Region"
DOCUchwała Nr XLIV,279,06 z dnia 27 czerwca 2006 r..doc (85,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLIV/280/06 z dnia 27 czerwca  2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Walce stanowiącej własność Gminy Walce
DOCUchwała Nr XLIV,280,06 z dnia 27 czerwca 2006 r..doc (31,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLV/281/06 z dnia 12 lipca   2006 roku w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy w Walcach
DOCUchwała Nr XLV,281,06 z dnia 12 lipca 2006 r..doc (22,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLV/282/06 z dnia 12 lipca   2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 DOCUchwała Nr XLV,282,06 z dnia 12 lipca 2006 r..doc (75,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLV/283/06 z dnia 12 lipca   2006 roku w sprawie zatwierdzenia Opisu planowanych do realizacji zadań
DOCUchwała Nr XLV,283,06 z dnia 12 lipca 2006 r..doc (179,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVI/284/06 z dnia 7 września   2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
DOCUchwała Nr XLVI,284,06 z dnia 7 września 2006 r..doc (27,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVI/285/06 z dnia 7 września   2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
DOCUchwała Nr XLVI,285,06 z dnia 7 września 2006 r..doc (72,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVI/286/06 z dnia 7 września   2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozkochów
DOCUchwała Nr XLVI,286,06 z dnia 7 września 2006 r..doc (23,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVI/287/06 z dnia 7 września   2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy  na 2006 r.
DOCUchwała Nr XLVI,287,06 z dnia 7 września 2006 r..doc (105,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVI/288/06 z dnia 7 września   2006 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją  zadań Gminy, sposobu ich rozliczania
DOCUchwała Nr XLVI,288,06 z dnia 7 września 2006 r..doc (32,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVI/289/06 z dnia 7 września   2006 roku w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Walcach
DOCUchwała Nr XLVI,289,06 z dnia 7 września 2006 r..doc (32,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVI/290/06 z dnia 7 września   2006 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Walcach
DOCUchwała Nr XLVI,290,06 z dnia 7 września 2006 r..doc (45,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVI/291/06 z dnia 7 września   2006 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Walcach
DOCUchwała Nr XLVI,291,06 z dnia 7 września 2006 r..doc (43,49KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVI/292/06 z dnia 7 września   2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urzadzeń infrastruktury technicznej
DOCUchwała Nr XLVI,292,06 z dnia 7 września 2006 r..doc (24,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVII/293/06 z dnia 23 października  2006 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 rok
DOCUchwała Nr XLVII,293,06 z dnia 23 października 2006 r..doc (103,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVII/294/06 z dnia 23 października  2006 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce na lata 2004-2009
DOCUchwała Nr XLVII,294,06 z dnia 23 października 2006 r..doc (134,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVII/295/06 z dnia 23 października  2006 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Walce
DOCUchwała Nr XLVII,295,06 z dnia 23 października 2006 r..doc (3,02MB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVII/296/06 z dnia 23 października  2006 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikajacych z e stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach, zwanych dalej placówkkami, prowadzonych przez gminę Walce
DOCUchwała Nr XLVII,296,06 z dnia 23 października 2006 r..doc (105,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVII/297/06 z dnia 23 października  2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
DOCUchwała Nr XLVII,297,06 z dnia 23 października 2006 r..doc (23,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVII/298/06 z dnia 23 października  2006 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania
DOCUchwała Nr XLVII,298,06 z dnia 23 października 2006 r..doc (17,58KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVII/299/06 z dnia 23 października  2006 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Walcach
DOCUchwała Nr XLVII,299,06 z dnia 23 października 2006 r..doc (38,87KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVII/300/06 z dnia 23 października  2006 roku w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Walcach
DOCUchwała Nr XLVII,300,06 z dnia 23 października 2006 r..doc (39,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XLVII/301/06 z dnia 23 października  2006 roku w sprawie użyczenia nieruchomości
DOCUchwała Nr XLVII,301,06 z dnia 23 października 2006 r..doc (35,00KB)

                        Uchwały Rady Gminy Walce - kadencja 2006 - 2010 

Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr I/1/06 z dnia 27 listopada  2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy
 DOCUchwała Nr I,1,06 z dnia 27 listopada 2006 r..doc (21,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr I/2/06 z dnia 27 listopada  2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Gminy
DOCUchwała Nr I,2,06 z dnia 27 listopada 2006 r..doc (22,50KB)    
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr I/3/06 z dnia 27 listopada  2006 roku w sprawie  powołania komisji rewizyjnej
DOCUchwała Nr I,3,06 z dnia 27 listopada 2006 r..doc (22,50KB)   
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr I/4/06 z dnia 27 listopada  2006 roku w sprawie  powołania stałych komisji Rady Gminy
DOCUchwała Nr I,4,06 z dnia 27 listopada 2006 r..doc (34,00KB)   
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr II/5/06 z dnia 5 grudnia  2006 roku w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego.
DOCUchwała Nr II,5,06 z dnia 5 grudnia 2006 r..doc (24,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr II/6/06 z dnia 5 grudnia  2006 roku w sprawie  okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
DOCUchwała Nr II,6,06 z dnia 5 grudnia 2006 r..doc (37,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr II/7/06 z dnia 5 grudnia  2006 roku w sprawie  ustalenia wysokości stawek podatki od środków transportowych
DOCUchwała Nr II,7,06 z dnia 5 grudnia 2006 r..doc (88,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr II/8/06 z dnia 5 grudnia  2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
DOCUchwała Nr II,8,06 zdnia 5 grudnia 2006 r..doc (58,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr II/9/06 z dnia 5 grudnia  2006 roku w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy
DOCUchwała Nr II,9,06 z dnia 5 grudnia 2006 r..doc (23,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr II/10/06 z dnia 5 grudnia  2006 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujacych radnym
DOCUchwała Nr II,10,06 z dnia 5 grudnia 2006 r..doc (27,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr II/11/06 z dnia 5 grudnia  2006 roku w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
DOCUchwała Nr II,11,06 z dnia 5 grudnia 2006 r..doc (23,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr II/12/06 z dnia 5 grudnia  2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
DOCuchwała Nr II,12,06 z dnia 5 grudnia 2006 r..doc (11,71KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr II/13/06 z dnia 5 grudnia  2006 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Walce w skład Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z/s w Strzeleczkach
DOCuchwała Nr II,13,06 z dnia 5 grudnia 2006 r..doc (23,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr II/14/06 z dnia 5 grudnia  2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta  Gmny
DOCuchwała Nr II,14,06 z dnia 5 grudnia 2006 r..doc (24,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 r.
DOCUchwała Nr III,15,06 z.dnia 28 grudnia 2006 r..doc (72,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Walce na rok 2007
DOCUchwała Nr III,16,06 z dnia 28 grudnia 2006 r..doc (543,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok
DOCUchwała nr III,17,06 z dnia 28 grudnia 2006 r..doc (49,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr III/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
DOCUchwała Nr III,18,06 z dnia 28 grudnia 2006 r..doc (96,55KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr III/19/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwtwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
DOCUchwała Nr III,19,06 z dnia 28 grudnia 2006 r..doc (28,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr III/20/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przystapienia gminy do wspólnie zorganizowanego doradztwa metodycznego nauczycieli  
DOCUchwała Nr III,20,06 z dnia 28 grudnia 2006 r..doc (22,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele publiczne i ustanowienia odpłatnej służebności drogowej
DOCUchwała Nr III,21,06 z dnia 28 grudnia 2006 r..doc (39,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr III/22/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  ograniczonego prawa rzeczowego:służebności gruntowej na cele publiczne
DOCUchwała Nr III,22,06 z dnia 28 grudnia 2006 r..doc (38,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr III/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w skład Zebrania  Delegatów Krapkowickiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji
DOCUchwała Nr III,23,06 z dnia 28 grudnia 2006 r..doc (23,00KB) 
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IV/24/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie odwołania kierownika Urzędu Satnu Cywilnego
 DOCUchwała Nr IV,24,07 z dnia 28 lutego 2007 r..doc (22,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IV/25/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie miany budżetu gminy na 2007 rok
DOCUchwała Nr IV,25,07 z dnia 28 lutego 2007 r..doc (24,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IV/26/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
DOCUchwała Nr IV,26,07 z dnia 28 lutego 2007 r..doc (22,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IV/27/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
DOCUchwała Nr IV,27,07 z dnia 28 lutego 2007 r..doc (41,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IV/28/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla zlewni oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach
DOCUchwała Nr IV,28,07 z dnia 28 lutego 2007 r..doc (22,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IV/29/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2007 rok
DOCUchwała Nr IV,29,07 z dnia 28 lutego 2007 r..doc (30,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IV/30/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy na 2007 rok
DOCUchwała Nr IV,30,07 z dnia 28 lutego 2007 r..doc (32,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IV/31/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały 
DOCUchwała Nrr IV,31,07 z dnia 28 lutego 2007 r..doc (36,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IV/32/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w części dotyczącej działki 1318/1 k.m.9
DOCUchwała Nr IV,32,07 z dnia 28 lutego 2007 r..doc (314,50KB) 
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr V/33/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok
DOCUchwała Nr V,33,07 z dnia 30 marca 2007 r..doc (126,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr V/34/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych celem sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
DOCUchwała Nr V,34,07 z dnia 30 marca 2007 r..doc (24,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr V/35/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie "Programu ochrony zabytków na terenie gminy Walce"
DOCUchwała Nr V,35,07 z dnia 30 marca 2007 r..doc (167,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr V/36/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region"
DOCUchwała Nr V,36,07 z dnia 30 marca 2007 r..doc (82,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr V/37/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/214/01 z dnia  10 sierpnia 2001 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do składowania odpadów nieszkodliwych
DOCUchwała Nr v,37,07 z dnia 30 marca 2007 r..doc (23,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr V/38/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu Rady Gminy na 2007 rok
DOCUchwała Nr V,38,07 z dnia 30 marca 2007 r..doc (34,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr V/39/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
DOCUchwała Nr V,39,07 z dnia 30 marca 2007 r..doc (38,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr V/40/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie utraty mocy obowiazującej uchwały
DOCUchwała Nr V,40,07 z dnia 30 marca 2007 r..doc (38,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr V/41/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie  powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
DOCUchwała Nr V,41,07 z dnia 30 marca 2007 r..doc (24,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VI/42/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
DOCUchwała Nr VI,42,07 z dnia 25 kwietnia 2007 r..doc (22,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VI/43/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z kortu we wsi Stradunia
DOCUchwała Nr VI,43,07 z dnia 25 kwietnia 2007 r..doc (26,50KB)
 Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VI/44/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na rok 2007
DOCUchwała Nr VI,44,07 z dnia 25 kwietnia 2007 r..doc (24,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VI/45/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze  
DOCUchwała Nr VI,45,07 z dnia 25 kwietnia 2007 r..doc (33,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VI/46/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Osrodka Zdrowia w Walcach
DOCUchwała Nr VI,46,07 z dnia 25 kwietnia 2007 r..doc (583,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VI/47/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok
DOCUchwała Nr VI,47,07 z dnia 25 kwietnia 2007 r..doc (55,50KB) 
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VII/48/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach
DOCUchwała Nr VII,48,07 z dnia 30 maja 2007 nadanie imienia.doc (22,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VII/49/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Brożec 
DOCUchwała Nr VII,49,07 z dnia 30 maja 2007 r..doc (95,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VII/50/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Ćwiercie
DOCUchwała Nr VII,50,07 z dnia 30 maja 2007 r..doc (95,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VII/51/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Dobieszowice
DOCUchwała Nr VII,51,07 z dnia 30 maja 2007 r..doc (95,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VII/52/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Grocholub
DOCUchwała Nr VII,52,07 z dnia 30 maja 2007 r..doc (95,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VII/53/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kromołów
DOCUchwała Nr VII,53,07 z dnia 30 maja 2007 r..doc (95,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VII/54/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rozkochów
DOCUchwała Nr VII,54,07 z dnia 30 maja 2007 r..doc (95,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VII/55/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stradunia
DOCUchwała Nr VII,55,07 z dnia 30 maja 2007 r..doc (95,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VII/56/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Walce
DOCUchwała Nr VII,56,07 z dnia 30 maja 2007 r..doc (95,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VII/57/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Zabierzów
DOCUchwała Nr VII,57,07 z dnia 30 maja 2007 r..doc (95,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VII/58/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
DOCUchwała Nr VII,58,07 z dnia 30 maja 2007 r..doc (23,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VII/59/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do składowania odpadów nieszkodliwych
DOCUchwała Nr VII,59,07 z dnia 30 maja 2007 r..doc (24,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VII/60/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce na lata 2004-2009
DOCUchwała Nr VII,60,07 z dnia 30 maja 2007 r..doc (137,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VII/61/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok
DOCUchwała Nr VII,61,07 z dnia 30 maja 2007 r..doc (55,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VIII/62/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok
DOCUchwała nr VIII,62,07 z dnia 27 czerwca 2007 r..doc (72,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VIII/63/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie użyczenia nieruchomości
DOCUchwała nr VIII,63,07 z dnia 27 czerwca 2007 r..doc (34,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr VIII/64/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przystapienia gminy do wspólnego realizowania i finansowania szczepień populacyjnych przeciwko posocznicy
DOCUchwała nr VIII,64,07 z dnia 27 czerwca 2007 r..doc (23,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/65/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na 2007 rok
DOCUchwała Nr IX,65,07 z dnia 14 sierpnia 2007 r..doc (106,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/66/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce na lata 2007-2009
DOCUchwała Nr IX,66,07 z dnia 14 sierpnia 2007 r..doc (89,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/67/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych  na rok 2007
DOCUchwała Nr IX,67,07 z dnia 14 sierpnia 2007 r..doc (25,00KB) 
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/68/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
DOCUchwała Nr IX,68,07 z dnia 14 sierpnia 2007 r..doc (23,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/69/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie wzniesienia pomnika
DOCUchwała Nr IX,69,07 z dnia 14 sierpnia 2007 r..doc (21,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/70/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Walcach nr III/16/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Walce
DOCUchwała Nr IX,70,07 z dnia 14 sierpnia 2007 r..doc (30,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/71/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
DOCUchwała Nr IX,71,07 z dnia 14 sierpnia 2007 r..doc (23,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/72/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobieszowice
DOCUchwała Nr IX,72,07 z dnia 14 sierpnia 2007 r..doc (23,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/73/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabierzów
DOCUchwała Nr IX,73,07 z dnia 14 sierpnia 2007 r..doc (24,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/74/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zabezpieczenia srodków na realizację projektu pn. "Dni partnerstwa Walce-Mala Moravka"
DOCUchwała Nr IX,74,07 z dnia 14 sierpnia 2007 r..doc (23,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr X/75/07 z dnia 19 września 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
DOCUchwała Nr X,75,07 z dnia 19 września 2007 r..doc (155,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr X/76/07 z dnia 19 września 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.
DOCUchwała Nr X,76,07 z dnia19 września 2007 r..doc (99,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr IX/77/07 z dnia 19 września 2007 roku w sprawie procedury uchwalenia budzetu oraz rodzaju i szczegółówości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
DOCUchwała Nr X,77,07 z dnia 19 września 2007 r..doc (58,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr X/78/07 z dnia 19 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIX/178/05 Rady Gminy w Walcach z dnia 14 marca 2005 roku dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Walce
DOCUchwała Nr X,78,07 z dnia 19 września 2007 r..doc (37,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr X/79/07 z dnia 19 września 2007 roku w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce
DOCUchwała Nr X,79,07 z dnia 19 września 2007 r..doc (41,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/80/07 z dnia 06 listopada  2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.
DOCUchwała Nr XI,80,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (82,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/81/07 z dnia 06 listopada  2007 roku w sprawie szcegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
DOCUchwała Nr XI,81,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (55,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/82/07 z dnia 06 listopada  2007 roku zmieniająca uchwałę nr XXV/133/97 Rady Gminy w Walcach z dnia 25 marca 1997 roku w sprawie przystąpienia gminy Walce do programu "Odnowa wsi" w województwie opolskim
DOCUchwała Nr XI,82,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (22,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/83/07 z dnia 06 listopada  2007 roku zmieniająca uchwałę nr XXXIII/207/05 Rady Gminy w Walcach z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiacymi własność Gminy Walce
DOCUchwała Nr XI,83,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (32,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/84/07 z dnia 06 listopada  2007 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
DOCUchwała Nr XI,84,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (24,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/85/07 z dnia 06 listopada  2007 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok
DOCUchwała Nr XI,85,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (42,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/86/07 z dnia 06 listopada  2007 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Walcach
DOCUchwała Nr XI,86,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (45,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/87/07 z dnia 06 listopada  2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Brożec
DOCUchwała Nr XI,87,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (88,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/88/07 z dnia 06 listopada  2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Ćwiercie
DOCUchwała Nr XI,88,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (88,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/89/07 z dnia 06 listopada  2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Dobieszowice
DOCUchwała Nr XI,89,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (87,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/90/07 z dnia 06 listopada  2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Grocholub
DOCUchwała Nr XI,90,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (88,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/91/07 z dnia 06 listopada  2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kromołów
DOCUchwała Nr XI,91,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (87,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/92/07 z dnia 06 listopada  2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rozkochów
DOCUchwała Nr XI,92,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (87,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/93/07 z dnia 06 listopada  2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stradunia
DOCUchwała Nr XI,92,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (87,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/94/07 z dnia 06 listopada  2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Walce
DOCUchwała Nr XI,94,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (86,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XI/95/07 z dnia 06 listopada  2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Zabierzów
DOCUchwała Nr XI,95,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (87,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XII/96/07 z dnia 28 listopada  2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok
DOCuchwala nr XII,96,07 z dnia 28 listopada 2007 r..doc (69,00KB) 

Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XII/97/07 z dnia 28 listopada  2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
DOCuchwała nr XII,97,07 z dnia 28 listopada 2007 r..doc (37,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XII/98/07 z dnia 28 listopada  2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
DOCuchwała nr XII,98,07 z dnia 28 listopada 2007 r..doc (26,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XII/99/07 z dnia 28 listopada  2007 roku w sprawie  ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
DOCuchwała nr XII,99,07 z dnia 28 listopada 2007 r..doc (90,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XII/100/07 z dnia 28 listopada  2007 roku w 
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego
DOCuchwała nr XII,100,07 z dnia 28 listopada 2007 r..doc (24,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XII/101/07 z dnia 28 listopada  2007 roku w 
sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
DOCuchwała nr XII,101,07 z dnia 28 listopada 2007 r..doc (27,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XII/102/07 z dnia 28 listopada  2007 roku w 
sprawie uchylenia uchwały nr IX/69/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie wzniesienia pomnika
DOCuchwała nr XII,102,07 z dnia 28 listopada 2007 r..doc (22,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIII/103/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w 
sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok
DOCUchwała Nr XIII,103,07 z dnia 27 grudnia 2007 r..doc (84,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIII/104/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy Walce  na rok 2008
DOCUchwała Nr XIII,104,07 z dnia 27 grudnia 2007 r..doc (545,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIII/105/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w 
sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
DOCUchwała Nr XIII,105,07 z dnia 27 grudnia 2007 r..doc (78,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIII/106/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w 
sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałąnia Narkomanii na rok 2008
DOCUchwała Nr XIII,106,07 z dnia 27 grudnia 2007 r..doc (48,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIII/107/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w 
sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanych dalej placówkami) prowadzonych przez gminę Walce w roku 2008 oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
DOCUchwała Nr XIII,107,07 z dnia 27 grudnia 2007 r..doc (94,50KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIII/108/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w 
sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2008-2012
DOCUchwała Nr XIII,108.07 z dnia 27 grudnia 2007 r..doc (92,00KB)
Uchwała Rady Gminy w Walcach Nr XIII/109/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Walcach
DOCUchwała Nr XIII,109,07 z dnia 27 grudnia 2007 r..doc (21,00KB)
 

 
 

 

informację wytworzył(a): Rada Gminy Walce
za treść odpowiada: Rada Gminy Walce
data wytworzenia: 2006 r. i 2007 r.