Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr VI/31/03 z 3 marca 03 r. - uchwalenie Statutu

U C H W A Ł A Nr VI/31/03


 

Rady Gminy w Walcach z dnia 3 marca 2003 roku
w sprawie uchwalenia STATUTU Gminy Walce.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984/ Rada Gminy w Walcach uchwala, co następuje:
 

§ 1


Uchwala się STATUT Gminy Walce, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

 

§ 3


Traci moc uchwała Nr XX/146/00 Rady Gminy w Walcach z dnia 28 września 2000 r. w sprawie uchwalenia STATUTU Gminy Walce oraz uchwała Nr XXIX/ 213/01 Rady Gminy w Walcach z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany STATUTU Gminy Walce.
 

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Przewodniczący Rady Gminy
Jan Kubicz 

 
 

 

 
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Urszula Kilisch
 • opublikowano:
  30-06-2003 12:45
  przez: Marek Smandzik
 • zmodyfikowano:
  23-02-2016 13:39
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Rada Gminy Walce
  odwiedzin: 2760
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl