Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2011

Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.1.2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/4/2010 z dnia 09 kwietnia 2010 r. w sprawie  regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.2.2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Urzędu Gminy w Walcach w 2011 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.3.2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.4.2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.5.2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.5a.2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Walce, które są otwierane przez sekretariat
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.6.2011 z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie uzupełnienia instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych poprzez dodanie nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.6a.2011 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.7.2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie Nr 0152/4/2010 z dnia 09 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.7a.2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.8.2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie wydania pracownikom napojów chłodzących
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.9.2011 z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu operacyjnego funkcjonowania (POF) gminy Walce w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.10.2011 z dnia 01 lipca 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 0152/8/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.11.2011 z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany polityki rachunkowości projektu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” – Nr POIS.01.01-00-00-175/09
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.12.2011 z dnia 08 czerwca 2011 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Walcach systemu „Środki Trwałe” 
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.13.2011 z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.13a.2011 z dnia 04 sierpnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.14.2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Walce dla celów głosowania korespondencyjnego
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.14a.2011 z dnia 12 września 2011 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów – urzędnika wyborczego 
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.14b.2011 z dnia 12 września 2011 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.15.2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011r.
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.16.2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, jej składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.17.2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Brożcu powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011r.
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.18.2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Brożcu powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011r.
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.19.2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.20.2011 z dnia 03 października 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.21.2011 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi ul. Lesiany w Straduni wraz z odbudową drogi miejscowej wzdłuż koryta Starej Odry”
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.22.2011 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów oraz wydatków ponoszonych w ramach mikroprojektu pn. „Adwentowa muzyka pogranicza polsko-czeskiego” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.23.2011 z dnia 25 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.23a.2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.24.2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi ulicy Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych”
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.25.2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.26.2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.27.2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu kultury fizycznej w 2011 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.28.2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany polityki rachunkowości projektu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” – Nr POIS.01.01.00-00-175/09
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.29.2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OPS na terenie gminy Walce
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.30.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 120.31.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Walce

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Kubata
Data wytworzenia: 2011 rok.