Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA 2021 ROK

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone zostały w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz.U.2019 poz. 688 ze zm.).

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 2 października 2020 r. do dnia 12 października 2020 roku.

Konsultacje zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu formularza, który można było złożyć w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce oraz za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych wraz ze wzorem formularza zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.walce.pl, na stronie internetowej Urzędu www.walce.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach.

W podanym wyżej terminie nie wpłynęły do tutejszego Urzędu żadne formularze konsultacyjne.

Niniejsze sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walce.

 

                                                                                                                      W Ó J T

                                                                                                                 MAREK ŚMIECH


PDFSPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2021 ROK.pdf (264,95KB)                                                                

 


Zarządzenie Nr Or.0050.112.2020

Wójta Gminy Walce

z dnia 30 września 2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Walce
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 713) oraz Uchwały Nr XXXVIII/263/2010 Rady Gminy Walce w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku  publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Walce
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
  .
 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
  i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie działających na terenie Gminy Walce w sprawie projektu, o którym
  mowa w ust.1.
 3. Projekt programu, stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia, zamieszcza się:

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.walce.pl

2)  na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce www.walce.pl

3)  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce.

 

§ 2

Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 2 października 2020 r. do dnia 12 października  2020 r.

§ 3

 1. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu współpracy na rok 2021.
 2. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać na
  „ Formularzu konsultacji”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wypełnione formularze należy złożyć w terminie określonym w § 2, w Urzędzie Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18,47-344 Walce, pocztą lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@walce.pl
 4. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

§ 4

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020 poz.1057) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Walce.

§ 5

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, stanowiące załącznik nr 1, podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3.

§ 6

Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony
w § 1 ust. 3, w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji.

 

§ 7

Wójt przedłoży Radzie Gminy Walce projekt ”Programu współpracy Gminy Walce
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” wraz z wynikami konsultacji.

 

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Gminy Walce.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                   

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or.0050.112.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30.09.2020 r.pdf (281,42KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarzadzenia nr Or.0050.112.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 30.09.2020 r.pdf (317,83KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.112.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 30.09.2020 r.pdf (312,43KB)
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.112.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 30.09.2020 r.pdf (229,56KB)
DOCZałącznik nr 1 do Zarzadzenia nr Or.0050.112.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 30.09.2020 r.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.112.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 30.09.2020 r.doc (146,50KB)
DOCZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.112.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 30.09.2020 r.doc (34,00KB)