Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2021 roku - sport i zdrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.139.2020

Wójta Gminy Walce

z dnia 07 grudnia 2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/225/2020 Rady Gminy Walce z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji  ds. oceny ofert złożonych
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok.

§ 2.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji publikuje się poprzez:

 1. umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
 2. umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
 3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3.

Informacje szczegółowe, dotyczące warunków naboru określa ogłoszenie  o naborze, będące załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Nr Or.0050.139.2020

Wójta Gminy Walce

z dnia 07 grudnia 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

Wójt Gminy Walce

ogłasza

nabór kandydatów na członków komisji  konkursowych

do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2021 roku

 

będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 • Informacje ogólne

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) Wójt Gminy Walce zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3  w. w ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych  do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2021 roku w zakresie:

 1. ochrony zdrowia i pomocy społecznej:

konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr Or.0050.138.2020 z dn. 07.12.2020 r.

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

               konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr Or.0050.137.2020 z dn. 07.12.2020 r.

 • Termin, miejsce i forma zgłaszania kandydatów

Kandydatów na członków komisji  konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej na dołączonym do ogłoszenia o naborze formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 17.12.2020 r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu do tut. Urzędu). Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ”Nabór kandydatów na członków komisji  konkursowych” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, pok. Nr 9. 

Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  w/w ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.

 • Wymagania wobec kandydatów

Członków komisji  konkursowej  mogą  zgłaszać osoby które:

 1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
  w. w ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3biorące udział w konkursie,
 2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości , co do ich bezstronności.

Spośród zgłoszonych kandydatów, Wójt Gminy Walce dokona wyboru przedstawiciela  organizacji samorządowej lub podmiotu do komisji konkursowej.

 • Dodatkowe informacje
 1. Do każdego otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Walce powoła odrębną komisję
  w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Do zadań komisji konkursowej należy:
 • ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2021 roku,
 • przedstawienie Wójtowi Gminy Walce listy ocenionych ofert wraz
  z propozycją wysokością przyznanych dotacji.
 1. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

DOCFormularz_zgloszeniowy_kandydata_do_komisji_konkursowej.doc (48,00KB)
PDFKomisje Konkursowe 2021.pdf (1,20MB)