Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020

Protokół Nr XXIII/2020
z XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce
w dniu 27 sierpnia 2020 roku

 XXIII Sesja Rady Gminy Walce odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Walcach.          
 Sesja rozpoczęła się o  godzinie 15:04.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz  poinformował, iż zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto poinformował obecnych, iż na drzwiach sali narad została umieszczona klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych oraz wizerunku osób uczestniczących w sesji Rady Gminy.                                                                 

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

         Imienny wykaz głosowań radnych na XXIII sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przyjęcie porządku obrad.

       Przewodniczący Rady poinformował obecnych, że sesja została zwołana na wniosek Wójta na podstawie art. 20 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym. Następnie Przewodniczący  odczytał porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Wobec braku wniosków, porządek wyglądał następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok;
  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
  1. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Mateusz Burczyk zapytał obecnych, czy mają jakieś uwagi do porządku obrad.

W związku z wnioskiem Radnego Marka Kołodziejczyka wprowadzono do porządku uchwałę
 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne  nabycie do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Walce nieruchomości.

         W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały
w punkcie 3c.

 

        3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok;

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.  

Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok pod głosowanie. W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXIII/202/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.

  b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXIII/203/2020  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

c)  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne  nabycie do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Walce nieruchomości 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXIII/204/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne  nabycie do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Walce nieruchomości.

4. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXIII sesji został zrealizowany
oraz zamknął posiedzenie o godzinie 15:10

      Na tym protokół zakończono.        

    Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

        Izabela Waloszek                                                                              Mateusz Burczyk            


PDFProtokół Nr XXIII.2020 z dnia 27.08.2020_.pdf (883,60KB)