Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje złożone do Wójta Gminy Walce

Przedmiotem petycji może być  żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.

Petycje mogą składać: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi lub grupy tych podmiotów. Mogą je złożyć w interesie:

  • publicznym,
  • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
  • innego podmiotu, czyli np. sąsiada, ale za jego zgodą

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinna ona zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję),
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów),
  3. oznaczenie adresata petycji,
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Publikacja petycji: Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Termin ten ulega przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji wpływają dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Wójt może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej Urzędu wyznacza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

Wójt może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już przez niego rozpatrzonej, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody. W takim przypadku podmiot wnoszący petycję zostaje niezwłocznie poinformowany o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

Petycje można składać:

  • listownie na adres: Urząd Gminy Walce, ul.  Mickiewicza  18, 47-344 Walce
  • doręczyć osobiście – do Sekretariatu Urzędu w godzinach pracy
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2014 r. poz. 1195)

ROK 2024

Data petycji: 04.06.2024 r.
Podmiot wnoszący:  Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna 
Odwzorowanie cyfrowe  petycji: PDFpetycja_z_dnia_04.06.2024.pdf (478,41KB)
Odpowiedź:

Data petycji: 29.05.2024 r.
Podmiot wnoszący: Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna 
Odwzorowanie cyfrowe  petycji:  PDFpetycja z dnia 29.05.2024 r.pdf (9,05MB)
Odpowiedź:

Data petycji: 07.05.2024 r.
Podmiot wnoszący:  G1ANT ROBOT SP. Z O.O.
Odwzorowanie cyfrowe  petycji:  PDFPetycja_z_dnia_06.05.2024.pdf (3,40MB)
Odpowiedź:

Data petycji: 05.03.2024 r.
Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o. o.  
Odwzorowanie cyfrowe  petycji:  PDFPetycja_05.03.2024.pdf (7,65MB)
Odpowiedź: PDFOdpowiedź do petycji.pdf (391,62KB)

ROK 2023

Data petycji: 23.11.2023 r.
Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o. o.  
Odwzorowanie cyfrowe  petycji: PDFpetycja.pdf (108,25KB)
Odpowiedź: PDFOr.152.3.2023.odp.na petycję wniesioną 23.11.2023r.pdf (767,59KB)

Data petycji: 26.10.2023 r.
Podmiot wnoszący: Teresa Garland, Prezydent Elektorski RP
Odwzorowanie cyfrowe  petycji: PDFDKS0011 2023 10 25 Petycja ws podpisów elektronicznych o OSTRZEŻENIE ludności.pdf (373,05KB)
Odpowiedź: PDFodpowiedź na petycję TG.pdf (333,16KB)

Data petycji: 11.09.2023 r.
Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o. o.  
Odwzorowanie cyfrowe  petycji: PDFInicjatywa - Cyberbezpieczenstwo -Jawnosc i Transparentnosc - wszystcy dbajmy o bezpieczenstwo naszych danych-zmieniajmy gminy na lepsze v1.pdf (99,05KB)
Odpowiedź: PDFodpowiedź.pdf (1,02MB)

Data petycji: 06.09.2023 r.
Podmiot wnoszący: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4ust. 3 ustawy o petycjach
Odwzorowanie cyfrowe  petycji: PDFpetycja.pdf (1,42MB)

Data petycji: 27.03.2023 r.
Podmiot wnoszący: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4ust. 3 ustawy o petycjach
Odwzorowanie cyfrowe  petycji: PDFpetycja.pdf (2,49MB)
Odpowiedź: PDFodpowiedź na petycję.pdf (278,50KB)
 

ROK 2022

Data petycji: 16.08.2022 r.
Podmiot wnoszący:  Teresa Garland, Prezydent Elektorski RP
Odwzorowanie cyfrowe  petycji: PDFPetycja z dnia 16.08.2022.pdf (821,58KB)
PDFD335 2022 08 15 Petycja do gminy ws utworzenia zmilitaryzowanej samoobrony gminnej.pdf (227,54KB)

Odpowiedź: PDFOdpowiedź do petycji z dnia 16.08.2022.pdf (300,78KB)


Data petycji: 21.06.2022 r.
Podmiot wnoszący:  Szulc-Efekt sp. z o. o.  
Odwzorowanie cyfrowe  petycji:
 DOCXInicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - dywers-zrodel-energii1.docx (21,78KB)

Odpowiedź: PDFOdpowiedź na petycję.pdf (339,96KB)


Data petycji: 04.05.2022 r.
Podmiot wnoszący:  Szulc-Efekt sp. z o. o.  
Odwzorowanie cyfrowe  petycji:
 DOCXPoprawa Efektywności Enneergetycznej -Szulc.docx (22,12KB)

Odpowiedź: PDFpetycja - odpowiedź.pdf (233,10KB)


ROK 2021

Data petycji: 07.06.2021 r.
Podmiot wnoszący:  Szulc-Efekt sp. z o. o.  
Odwzorowanie cyfrowe  petycji:
PDFInicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3.pdf (136,44KB)
 

Data petycji: 23.04.2021 r.
Podmiot wnoszący: wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. 
Odwzorowanie cyfrowe  petycji:
PDFPetycja z dnia 23.04.2021 r..pdf (1,26MB)
Odpowiedź: PDFodpowiedź na petycję z dnia 23.04.2021.pdf (253,16KB)

 

Data petycji: 07.04.2021 r. , 08.04.2021 r.
Podmiot wnoszący: wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. 
Odwzorowanie cyfrowe  petycji:

PDFpetycja z dnia 7.04.2021 r..pdf (1,21MB)
PDFpetycja z dnia 8.04.2021 r..pdf (1,21MB)

Odpowiedź:
PDFodpowiedź na petycje.pdf (469,05KB)


Data petycji: 06.02.2021 r. (data wpływu 08.02.2021)
Podmiot wnoszący: wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. 
Odwzorowanie cyfrowe  petycji: PDFPetycja Or.152.2.2021.IW -1.pdf (538,84KB)
Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Wycofanie petycji przez wnoszącego: PDFwycofanie petycji.pdf (2,94MB)
 


ROK 2019

PDFPetycja z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych.pdf (8,37MB)
PDFOdpowiedź do petycji z dnia 12.12.2019.pdf (712,15KB)

PDFPetycja z dnia 30 października 2019r. w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanym dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi.pdf (1,50MB)
PDFOdpowiedź do petycji z dnia 26.10.2019.pdf (543,55KB)

PDFPetycja z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy.pdf (1,65MB)
PDFOdpowiedź dotyczy petycji o wykonywanie kontroli nad realizacją rozkładów jazdy.pdf (333,64KB)

PDFPetycja z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych.pdf (1,07MB)
PDFodpowiedz na petycję.pdf (463,63KB)


ROK 2018

PDFSzulc -Efekt sp. z o.o. - Petycja - Informatyzacja Jednostek Samorzadu Terytorialnego.pdf. pdf (6,89MB)

PDFSzuc-Efekt Sp. z o.o. – Petycja w sprawie wdrożenia w gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii z dnia 13.09.2018r..pdf (6,71MB)

PDFEfekt-Szulc sp. z o.o. - Petycja o zaplanowanie postępowania w trybie ustawy Pzp, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywesyfikacji wykorzystywanego paliwa.pdf (1,13MB)


ROK 2017

PDFDr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacyjności i Przedsiębiorczości Fundacja - Petycja dot. serwisu Mikroporady.pl z dnia 2017-06-09.pdf (5,60MB)

PDFWESTRAND M. Szatkowski Sp. J - Inicjatywa lepsze powietrze - petycja dot. Konferencji z dnia 10.07.2017r..pdf (2,21MB)

PDFSzulc-Efekt Sp. z o.o. - Petycja dot. zakładki na stronie WWW - Wiarygodna Firma z dnia 12.07.2017.pdf (6,03MB)