Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

U C H W A Ł A III/14/02

Rady Gminy w Walcach z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego
gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.


Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 , poz. 3 z 1996 r. Nr 91, poz. 409 z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i z 2002 r. Nr 200, poz.1680) oraz art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718)
Rada Gminy w Walcach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej przysługuje na wniosek podatnika złożony w Urzędzie Gminy Walce w terminie do 31 stycznia w roku, w którym ma być zastosowane zwolnienie.
2. Wniosek powinien zawierać :
a) numer, klasę i powierzchnię działki, na której zaprzestano produkcji rolnej,
b) okres wyłączenia z produkcji rolnej,
c) oświadczenie co do braku możliwości wydzierżawienia gruntu.

§ 2

Grunt na którym dokonany jest zbiór płodów rolnych lub wypas nie uważa się za grunt podlegający zwolnieniu od podatku rolnego.

§ 3

Działka gruntu rolnego na której zaprzestano produkcji rolnej winna być oznaczona tablicą informacyjną.

§ 4

W czasie odłogowania grunt winien być odchwaszczany co najmniej dwa razy w roku, tj. do 30 kwietnia i do 31 lipca celem uniemożliwienia rozsiewania się nasion chwastów i gromadzenia się gryzoni lub powinno się utrzymywać grunt w czarnym ugorze.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6

Z dniem 31 grudnia 2002 roku traci moc Uchwała Nr VII/38/95 z dnia 06 luty 1995 roku Rady Gminy w Walcach w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.