Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czynsz dzierżawny

Zarządzenie Nr Or.0050.31.2011

Wójta Gminy Walce

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Walce

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami

zarządzam, co następuje :

 

§ 1

1. Roczny czynsz gruntów stanowiących własność Gminy Walce wynajmowanych i wydzierżawianych na cele rolnicze wynosi:

  1. 450,00 zł za hektar gruntów ornych,

  2. 300,00 zł za hektar łąk i pastwisk,

obliczony proporcjonalnie do wynajmowanej, wydzierżawianej powierzchni gruntów stanowiących sumę powierzchni wszystkich działek w danej umowie dzierżawy i płatny za każdy rok kalendarzowy z dołu do 31 marca.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może ustalić czynsz , o którym mowa w ust.1 w innej wysokości.”

3. Roczny czynsz gruntów stanowiących własność Gminy Walce wynajmowanych i wydzierżawianych na cele inne niż rolne wynosi:

  1. 15,00 zł za 1 mb dla obiektów liniowych

  2. 50,00 zł. za m² dla obiektów powierzchniowych

obliczony proporcjonalnie do wynajmowanej, wydzierżawianej powierzchni gruntów i płatny za każdy rok kalendarzowy z dołu do 31 marca

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może ustalić czynsz, o którym mowa w ust.3 w innej wysokości.

5. Miesięczny roczny czynsz wynajmowanych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Walce wynosi:

  1. 3,00 zł za 1 m²

  2. czynsz nie obejmuje opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu

obliczony proporcjonalnie do wynajmowanej, powierzchni lokalu i płatny za każdy rok kalendarzowy z dołu do 31 marca

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może ustalić czynsz, o którym mowa w ust.5 w innej wysokości.

7. Do ustalonych stawek czynszu należy doliczyć podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zmianami)

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

       Wójt

          /-/

Bernard Kubata