Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.109.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Zarządzenie nr Or.0050.109.2020

Wójta Gminy Walce

z dnia 30 września 2020 r.

zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” : 1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 30.000,00 zł;2) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
a) rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się dochody w § 2030 o kwotę 5.000,00 zł,
b) rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 7.615,00 zł;
3) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się dochodyw § 2010 o kwotę 8.600,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach” – zadania zlecone w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 30.000,00 zł; 2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach”: a) zadania zlecone:
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
 - 1100 o kwotę 113,00 zł,
 - 1300 o kwotę 7.502,00 zł,
- w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
  - 1100 o kwotę 58,00 zł,
  - 1300 o kwotę 8.310,00 zł,
  - 1400 o kwotę 232,00 zł,

b) zadania własne w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 5.000,00 zł3) w tabeli nr 7 „Publiczne Przedszkole w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność”: 
a) zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
- 1101 o kwotę 4.383,00 zł,
- 1102 o kwotę 55,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki w grupach paragrafów:
- 1401 o kwotę 4.383,00 zł,
- 1402 o kwotę 55,00 zł;
4) w tabeli nr 8 „Publiczne Przedszkole w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność”:
a) zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
- 1101 o kwotę 2.191,00 zł,
- 1102 o kwotę 28,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki w grupach paragrafów:
- 1401 o kwotę 2.191,00 zł,
- 1402 o kwotę 28,00 zł.

3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia:
1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”:
a) zwiększa się dotacje w § 2010 o kwotę 30.000,00 zł,
b) zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 30.000,00 zł
2) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”:
a) zwiększa się dotacje w § 2010 o kwotę 7.615,00 zł,
b) zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
-1 1100 o kwotę 113,00 zł,
-2 1300 o kwotę 7.502,00 zł.
3) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”:
a) zwiększa się dotacje w § 2010 o kwotę 8.600,00 zł,
b) zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
-  1100 o kwotę 58,00 zł,
-  1300 o kwotę 8.310,00 zł,
-  1400 o kwotę 232,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie nr Or.0050.109.2020 Wójta Gminy Walce z dn.30.09.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 17.01.2020 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jen.pdf (204,86KB)