Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.131.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17-11-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.131.2020 WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 17 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 750 „Administracja publiczna”:
a) rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się dochody w § 2010 o kwotę 6.000,00 zł,
b) rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 270,00 zł;
2) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 13.981,00 zł; 3) w dziale 855 „Rodzina”:
a) rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zmniejsza się dochody w § 2060 o kwo-tę 1.020.230,00 zł,
b) rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 59.395,00 zł,
c) rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 41,90 zł,
d) rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 5.300,00 zł
2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach”:
a) zadania zlecone: w dziale 750 „Administracja publiczna”:
- rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się wydatki w grupie para-grafów 1400 o kwotę 6.000,00 zł,
- rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” zwiększa się wydatki w grupie para-grafów 1100 o kwotę 270,00 zł, w dziale 855 „Rodzina”, - rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wy-datki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 41,90 zł,

b) zadania własne: w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 6.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 6.000,00 zł;

2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach”:
a) zadania zlecone w dziale 855 „Rodzina”:
  - rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zmniejsza się wydatki w grupach paragrafów:
   - 1100 o kwotę 1.378,00 zł,
   - 1300 o kwotę 1.011.958,00 zł,
   - 1400 o kwotę 6.894,00 z
- rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
    - 1100 o kwotę 223,00 zł,
    - 1300 o kwotę 55.613,00 zł,
    -  1400 o kwotę 3.559,00 zł,
- rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
    - 1100 o kwotę 36,00 zł,
    - 1300 o kwotę 5.120,00 zł,
    - 1400 o kwotę 144,00 zł,
b) zadania własne w dziale 852 „Pomoc społeczna”: rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez-pieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 3.496,00 zł, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1400 w kwocie 17.477,00 zł.

3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia:
1) w dziale 750 „Administracja publiczna”:
a) rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się: dotacje w § 2010 o kwotę 6.000,00 zł, wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 6.000,00 zł,
b) rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” zwiększa się: dotacje w § 2010 o kwotę 270,00 zł, wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 270,00 zł,
2) w dziale 855 „Rodzina”:
a) rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zmniejsza się: dotacje w § 2060 o kwotę 1.020.230,00 zł, wydatki w grupach paragrafów:
- 1100 o kwotę 1.378,00 zł,
- 1300 o kwotę 1.011.958,00 zł, 
- 1400 o kwotę 6.894,00 zł,
b) rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się: dotacje w § 2010 o kwotę 59.395,00 zł, wydatki w grupach paragrafów:
- 1100 o kwotę 223,00 zł,
- 1300 o kwotę 55.613,00 zł,
- 1400 o kwotę 3.559,00 zł,

c) rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się: dotacje w § 2010 o kwotę 41,90 zł, wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 41,90 zł,
d) rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się: dotacje w § 2010 o kwotę 5.300,00 zł, wydatki w grupach paragrafów:
-1100 o kwotę 36,00 zł,
-1300 o kwotę 5.120,00 zł,
-1400 o kwotę 144,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie nr Or.0050.131.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 17.11.2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.-skan.pdf (147,66KB)