Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.28.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 24-03-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.28.2021 WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 24 marca 2021 r.
zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok: 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: a) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” tworzy się dochodyw § 2680 w kwocie 2.550,00 zł,
b) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnejdla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody w § 2920 o kwotę 40.864,00 zł;

2) w tabeli nr 2 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)”: a) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się dochody w § 2370 o kwotę 21.208,35 zł,
b) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zmniejsza się dochody w § 0480 o kwotę 1.606,83 zł;

3) w tabeli nr 3 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” w dziale 852 „Pomoc społeczna”: a) tworzy się rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”, a w tym rozdziale dochodyw § 0830 w kwocie 25.700,00 zł,
b) rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się dochodyw § 0830 o kwotę 5.000,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne: a) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1610 o kwotę 50.000,00 zł,
b) w dziale 600 „Transport i łączność”:
- rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 35.000,00 zł,
-rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 5.000,00 zł,


c) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 85.000,00 zł,

d) w dziale 750 „Administracja publiczna”:
-rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 100.000,00 zł,
-rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 5.800,00 zł,

e) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”:
-zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 16.600,00 zł,
-tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1200 w kwocie 16.600,00 zł,

f) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1200 o kwotę 53.764,00 zł,

g) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”:
- rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 10.000,00 zł,
- rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
- rozdziale 85195 „Pozostała działalność” tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1400 w kwocie 30.000,00 zł,


h) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 14.200,00 zł,
- rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:


i) w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 243,56 zł;

2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania własne w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 164.365,00 zł; 3) w tabeli nr 7 „Publiczne Przedszkole w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
-1401 o kwotę 7.618,72 zł,
-1402 o kwotę 4.487,17 zł;

4) w tabeli nr 8 „Publiczne Przedszkole w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
- 1401 o kwotę 4.207,34 zł,
- 1402 o kwotę 2.604,61 zł.

3. W załączniku nr 3 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) zwiększa się przychody w §§:
a) 905 o kwotę 31.739,23 zł,
b) 906 o kwotę 11.605,06 zł,
c) 950 o kwotę 198.517,31 zł;

2) tworzy się przychody w § 957 w kwocie 369.763,83 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or.0050.28.2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek.pdf (235,04KB)