Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.42.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 19-04-2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i za najem socjalny lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.42.2021 WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i za najem socjalny lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce

Na podstawie art. 8 pkt I w związku z art. 8a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 611) oraz w związku z rozdziałem 5 uchwały Nr XXXI/264/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2021 — 2025 ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. , poz. 850), a także Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. i z 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. Wójt Gminy, zarządza co następuje:

§ 1. l . Mając na względzie przesłanki o których mowa we wstępie do zarządzenia ustalam miesięczną stawkę bazową czynszu najmu za I m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce w wysokości 3,00 zł. 2. Do naliczenia czynszu przyjmuje się procentowe wskaźniki wartościujące substancję mieszkaniową w następujący sposób.
a) jeżeli lokal mieszkalny nie posiada centralnej ciepłej wody: minus 10% od kwoty bazowej,

b) jeżeli lokal mieszkalny nie posiada centralnego ogrzewania: minus 10% od kwoty bazowej,

c) jeżeli lokal mieszkalny nie posiada w.c.: minus 10% od kwoty bazowej,

d) jeżeli lokal mieszkalny nie posiada łazienki: minus 10% od kwoty bazowej,

e) jeżeli lokal mieszkalny nie posiada instalacji wodno-kanalizacyjnej; minus 10% od kwoty bazowej,

f) jeżeli budynek/lokal posiada ocieplenie: plus 20 % od kwoty bazowej.


3. Ustalam miesięczną stawkę czynszu w przypadku umowy najmu socjalnego lokalu za I m 2 powierzchni użytkowej w wysokości 1,00 zł.
§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 01•.0050.123.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 14.12.2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Walce. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or.0050.42.2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i za najem socjalny lokalu -skan.pdf (802,40KB)