Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/273/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy stanowiących własność Gminy Walce

UCHWAŁA NR XXXIII/273/2021 RADY GMINY WALCE
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy stanowiących własność Gminy Walce

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości wymienione w poniższej tabeli, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawartej na okres 3 lat zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość:

L.p. Obręb Nr mapy Nr działki Przeznaczenie w mpzp działki Nr Księgi Wieczystej Rodzaj umowy/okres umowy
        Użytek wg ewidencji gruntów Powierzchnia do wydzierżawienia    
1 Walce 8 2311/3 KDZ-tereny dróg publicznych klasy zbiorczej 0,0940 ha OP1S/00042168/9 3 lata
        Grunty orne klas IVa i IVb 0,0940 ha    


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 


PDFUchwała Nr XXXIII.273.2021 Rady Gminy Walce z dnia 26.05.2021 r.pdf (171,93KB)