Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2021 RADY GMINY WALCE z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1057. ze zm.) oraz Zarządzenia Nr Or.0050.53.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert o przyznanie dotacji na zadanie
z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r. ze środków budżetu Gminy.
§ 2. W skład Komisji wchodzą:
1. Ilona Wyciślok - Przewodnicząca Komisji
2. Rafał Miczka - Z-ca Przewodniczącej Komisji
3. Izabela Waloszek - Członek Komisji
§ 3. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.
2. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.