Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/290/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29-07-2021 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce

UCHWAŁA NR XXXV/290/2021
RADY GMINY WALCE
z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Walce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922), oraz w związku z uchwałą nr V/63/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce, Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce”. 2. Integralną częścią uchwały są:
1) załącznik nr 1 – tekst studium pt. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce”, z częścią określającą uwarunkowania w formie tekstowej i graficznej;
2) załącznik nr 2 - rysunek studium w skali 1:10 000 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce – kierunki zagospodarowania przestrzennego”;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce;
4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne.

§ 2. Traci moc uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Walce z dnia 28 września 2011 r. sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 


PDFUchwała Nr XXXV.290.2021 Rady Gminy Walce z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego gminy Walce.pdf (30,50MB)