Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.82a.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 09-07-2021 w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2022 roku

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim(Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm ) celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. W ramach realizacji zadań własnych gminy, zgodnie z uchwałą nr XXXIII/253/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Walce , przeznaczone zostaną środki, wyliczone na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, zwane dalej funduszem sołeckim. 2. Fundusz sołecki, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest na realizację zadańwskazanych we wnioskach złożonych przez sołectwa, zgodnie z ustawą o funduszusołeckim.
§ 2. Wysokość kwot funduszu sołeckiego dla sołectw, o których mowa w § 1 ust. 1 zostanie przedstawiona sołtysom przez Wójta Gminy Walce w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku pismem, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 3. Warunkiem przyznania na rok 2022 środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do dnia 30 września 2021 roku przez sołectwo do Wójta Gminy Walce wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 4. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wzór uchwały zebrania wiejskiego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 5. Weryfikacji wniosków, o których mowa w § 3, pod kątem zgodności z przepisami ustawy o funduszu sołeckim, dokonuje Komisja w składzie:
1. Sekretarz – Ilona Wyciślok
2. Kierownik Referatu Gospodarki – Anna Zdera
3. Inspektor ds. rolnictwa – Joachim Kołodziejczyk

§ 6. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku od sołectwa, Wójt Gminy Walce informuje sołtysa o odrzuceniu wniosku w przypadku nie spełnienia warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim.
§ 7. 1. Komisja, o której mowa w § 5 dokonuje również weryfikacji wniosków o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu oraz o zrealizowanie dodatkowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, złożonych przez sołectwo do Wójta Gminy Walce w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na rok 2022 i nie później niż do dnia 31 października 2022 roku. 2. Wzór wniosku o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia. 3. Wzór uchwały zebrania wiejskiego w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w budżecie gminy Walce w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia. 4. Wzór wniosku o zrealizowanie dodatkowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia. § 8. Fundusz sołecki należy wykorzystać do dnia 31 grudnia 2022 roku. Niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2022 r. środki wygasają z upływem roku 2022 i nie przechodzą na kolejny rok budżetowy.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr . Or.0050.82a.2021.docx (5,49KB)

DOCXZałącznik nr Or.0050.82a.2021.docx (5,50KB)

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.82a.2021.docx (6,86KB)

DOCXZałącznik nr 2 Or.0050.82a.2021.docx (6,92KB)

DOCXZałącznik nr 3.1 Or.0050.82a.2021.docx (5,27KB)

DOCXZałącznik nr 3 Or.0050.82a.2021.docx (6,28KB)

DOCXZałącznik nr 4 Or.0050.82a.2021.docx (6,61KB)

DOCXZałącznik nr 5 Or.0050.82a.2021.docx (5,89KB)

DOCXZałącznik nr 6 Or.0050.82a.2021.docx (6,51KB)