Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA 2022 ROK

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone zostały w celu  poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2019 poz. 688 ze zm.).

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 18 października 2021 r. do dnia 29 października 2021 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu formularza, który można  było złożyć w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach,  ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce oraz za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych wraz ze wzorem formularza  zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.walce.pl,  na stronie internetowej Urzędu www.walce.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Walcach.

W podanym wyżej terminie nie wpłynęły do tutejszego Urzędu żadne formularze  konsultacyjne.

Niniejsze sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walce.

 

PDFSprawozdanie z przebiegu.pdf (540,17KB)


Zarządzenie Nr Or.0050.97.2021

Wójta Gminy Walce

z dnia 14 października 2021 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Walce
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713) oraz Uchwały Nr XXXVIII/263/2010 Rady Gminy Walce w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku  publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
  i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie działających na terenie Gminy Walce w sprawie projektu, o którym
  mowa w ust.1.
 3. Projekt programu, stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia, zamieszcza się:

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.walce.pl

2)  na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce www.walce.pl

3)  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce.

§ 2

Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 18 października 2021 r. do dnia 29 października  2021 r.

§ 3

 1. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu współpracy na rok 2022.
 2. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać na
  „ Formularzu konsultacji”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wypełnione formularze należy złożyć w terminie określonym w § 2, w Urzędzie Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18,47-344 Walce, pocztą lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@walce.pl
 4. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

§ 4

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020 poz.1057) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Walce.

§ 5

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, stanowiące załącznik nr 1, podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3.

§ 6

Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony
w § 1 ust. 3, w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji.

§ 7

Wójt przedłoży Radzie Gminy Walce projekt ”Programu współpracy Gminy Walce
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” wraz z wynikami konsultacji.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Walce.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PDFZarządzenie Nr Or.0050.97.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (380,49KB)

 

PDFZałącznik nr 1 do Zarzadzenia nr Or.0050.97.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 14.12.2021 r.pdf (232,48KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.97.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 14.12.2021 r..pdf (271,58KB)
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.97.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 14.10.2021r..pdf (163,51KB)
DOCZałącznik nr 1 do Zarzadzenia nr Or.0050.97.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 14.12.2021 r.doc (37,50KB)
DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.97.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 14.12.2021 r..doc (149,00KB)
DOCZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.97.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 14.10.2021r..doc (34,50KB)