Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXV Sesja Rady Gminy Walce w dniu 29 lipca 2021 roku

 

Protokół Nr XXXV/2021
    z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce
w dniu 29 lipca 2021 roku

 

 XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 29 lipca 2021 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       dPrzewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 10 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecni radni to Paweł Król, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis oraz Józef Nossol. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.      

        Imienny wykaz głosowań radnych na XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady przekazał, iż sesja została zwołana na wniosek wójta oraz odczytał proponowany porządek obrad. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Radni nie wnieśli uwag.

         Rada Gminy Walce obradowała na XXXV Nadzwyczajnej Sesji według następującego porządku obrad:

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.         Przedstawienie porządku obrad.
3.         Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
                 a)     uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce;
        b)   zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;
        c)   określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2021/2022;
        d)   powierzenia reprezentowania Gminy Walce w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego;
        e)   określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w   ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła   w  Gminie Walce” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego   Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 działanie 5.5 Ochrona powietrza.
4.         Zamknięcie sesji.

        3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365. Następnie oddał głos pani Ewie Oglęckiej, architekt i urbanistce, która przedstawiła zmiany do studium.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXV/290/2021 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce.

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXV/291/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;

c)  określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2021/2022;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXV/292/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2021/2022.

d) powierzenia reprezentowania Gminy Walce w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXV/293/2021 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Walce w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego.

e) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 działanie 5.5 Ochrona powietrza;

         Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXV/294/2021 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 działanie 5.5 Ochrona powietrza.

4. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXV sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:22.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk                                  

 

   


PDFProtokół Nr XXXV.pdf (457,37KB)