Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór kandydatów na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2022 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/316/2021 Rady Gminy Walce z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonychw otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok.
§ 2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji publikuje się poprzez:
1) umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3. Informacje szczegółowe, dotyczące warunków naboru określa ogłoszenie o naborze, będące załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCzalacznik-nr-1-or00501182021.doc (33,00KB)

DOCFormularz_zgloszeniowy_kandydata_do_komisji_konkursowej.doc (48,00KB)