Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/321/2021 Rady Gminy Walce z dnia 14-12-2021 w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

UCHWAŁA NR XL/321/2021 RADY GMINY WALCE
z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Walce, uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/59/03 Rady Gminy Walce z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w różnych odmianach przez przypadki wyrazy: „Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja” zastępuje się użytymi w odpowiednich odmianach przez przypadki wyrazami: „Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach”.
2) § 12 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 12. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach wykonuje zadania w zakresie: 1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, w tym: a) zbiorowego zaopatrzenia w wodę, b) zbiorowego odprowadzania ścieków, c) eksploatacji, utrzymania, remontów i modernizacji infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, d) wykonywanie inwestycji wodno – kanalizacyjnych; 2) organizowanie i prowadzenie gospodarki komunalnej w zakresie: a) utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Walce, b) zieleni i zadrzewień, c) gospodarki mieszkaniowej, d) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 3) utrzymania, modernizacji i remontów placów zabaw, ulic i chodników; 4) prowadzenia działalności usługowej na rzecz mieszkańców gminy Walce na zasadach określonych w odrębnych przepisach ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XL/321/2021 Rady Gminy Walce z dnia 14-12-2021 w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.pdf (156,51KB)