Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14 grudnia 2021 roku

 Protokół Nr XL/2021 
                                                                  z XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce                                                                       

w dniu 14 grudnia 2021 roku

 XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 14 grudnia 2021 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
         Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 13 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecni radni to pani Renata Polok oraz pan Robert Jurczyk. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.      

        Imienny wykaz głosowań radnych na XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

         Przewodniczący Rady poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego wieloletniego pracownika Urzędu Gminy w Walcach pana Joachima Kołodziejczyka.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady przekazał, iż sesja została zwołana na wniosek wójta oraz odczytał proponowany porządek obrad. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Nikt z radnych nie zabrał głosu.

         Rada Gminy Walce obradowała na XL Nadzwyczajnej Sesji według następującego porządku obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    a)zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok,
    b) zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach,
    c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  4. Zamknięcie sesji.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XL/320/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok.

b)  zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XL/321/2021 w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.

c)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

        Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XL/322/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

4. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XL sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:06.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk                                 


         PDFProtokół Nr XL.2021 z XL sesji sesji.pdf (1,06MB)