Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.6.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 10-01-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.0.1057) oraz zarządzenia Nr Or.0050.113.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję konkursową do zaopiniowania ofert o przyznanie dotacji na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku ze środków budżetu Gminy.
§ 2. W skład Komisji wchodzą:
1. Ilona Wyciślok - Przewodniczący Komisji
2. Grażyna Szczepanek - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Maria Wacław - Członek Komisji

§ 3. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. 2. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PDFZarzadzenie numer OR0050.6.2022 Komisja Sport.pdf (498,73KB)