Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007 (zakończony)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 Numer sprawy 341/4/29/06
I.      Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Walce
ulica: Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce
e-mail:
Fax: 077- 4660784
tel.077- 4660108, 4076070
II.      Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami ).
III.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.walce.pl/http://www.bip.walce.pl/
Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w dni robocze , odpłatnie ( 10 zł ) w siedzibie zamawiającego , na i piętrze w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00, wtorek-piątek od 7:15 do 15:15
IV.      Określenie przedmiotu zamówienia:
Wspólny Słownik zamówień (CPV) : 90212000-6 i 90213000-3
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V.      Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI.      Termin wykonania zamówienia: zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia.15 kwietnia 2007 roku
VII.      OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
·        nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
·        udokumentują wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej jednej usługi o charakterze i wartości podobnej do przedmiotu zamówienia,
·        spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców według formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie poniższych dokumentów:
1.      oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,
2.      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
3.      wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia ( co najmniej 1 usługa – 1 sezon zimowy), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.
4.      wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia .
5.      wykaz sprzętu do realizacji zamówienia
VIII.      Informację na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o najniższą cenę
X.      Miejsce i termin składania ofert: Oferty z należy złożyć do dnia 06 listopada 2006 r. do godz. 1400, w siedzibie Zamawiającego, sekretariat – pokój nr 8 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 1415 na sali narad pokój nr 1    
XI.      Termin związania ofertą:  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):
 
                                                                                                          Walce, 09-11-2006 r.
  
ZP-341/4/29/06
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007” nr sprawy ZP-341/4/29/06
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 Pzp Gmina Walce informuję , że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
„GLOMBIK”  , Zabierzów 10, 47-344 Walce
 
Uzasadnienie wyboru:
Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
W/w wykonawca zaoferował najniższą cenę ofertową która wynosi 40 232,00 zl brutto.
  
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 Pz p.
 
Środki ochrony prawnej
 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm. ) – dział VI „Środki ochrony prawnej”
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności , do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w termin ie 7 dni od dnia , w którym powzięto lub można powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
 
                                                                                                Piotr Miczka
                          
                                                                                           Wójt Gminy Walce
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Numer sprawy 341/4/29/06
Walce , 20.11.2006 r.
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/07
 
Działając na podstawie art.4a ust.2 Pzp Gmina Walce informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą: „GLOMBIK” Zabierzów 10,             47-344 Walce
I.        Nazwa i adres Zamawiającego:
 Gmina Walce
 ulica: Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce                          godz. urzędowania :
 e-mail:                                              poniedziałek     8,00 - 16,00        
 Fax: 077- 4660784                                               wtorek-piątek    7,15 - 15,15
 tel.077- 4660108, 4076070
 
II.       Osoba upoważniona do kontaktów:       
   Imię i Nazwisko: Joachim Kołodziejczyk
   ulica: Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce                        
    e-mail:                                                      
    Fax: 077- 4660784                                              
    tel.077- 4660108, 4076070
 
III. Uzasadnienie wyboru:
     Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę ofertową  
 
                                                                                                                                       Piotr Miczka
                                                                                                                                   Wójt Gminy Walce
 
                                                                                             
 
                                                                                


informację wytworzył(a): Marek Smandzik
za treść odpowiada: Joachim Kołodziejczyk
data wytworzenia: 26-10-2006 r.