Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 28 grudnia 2021 roku

Protokół Nr XLI/2021

z XLI Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 28 grudnia 2021 roku


XLI Sesja Rady Gminy Walce odbyła się w dniu 28 grudnia 2021 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:00.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom. Przewodniczący obrad powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przewodniczący obrad stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecni radni to Radna Renata Polok. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Imienny wykaz głosowań radnych na XLI Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Radni nie wnieśli uwag. Rada Gminy Walce obradowała na XLI Sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
c) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
d) uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok;
e) współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2022 roku;
f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce;
g) zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.
6. Interpelacje, zapytania.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z XXXIX sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Walce.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Walce.
Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk poinformował, iż zapoznał się z protokołem z XL sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XL sesji Rady Gminy Walce.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XL sesji Rady Gminy Walce.


4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 26.11.2021 r. do 28.12.2022 r . Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XLI/323/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;


b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XLI/324/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wójt zgłosił
autopoprawkę do projektu uchwały.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XLI/325/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce z uwzględnieniem autopoprawki.

d) uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok;
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. Pan Mateusz Burczyk poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy Walce. Głos zabrał Przewodniczący Komisji pan Waldemar Stokłosa, który przeczytał opinię. Opinia stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XLI/326/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok z uwzględnieniem autopoprawki.
 

e) współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2022 roku;
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XLI/327/2021 w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2022 roku.

f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce;
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XLI/328/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce.

g) zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach;
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XLI/329/2021 w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.

6. Interpelacje, zapytania.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.

7. Wolne wnioski i informacje.
Nikt z obecnych nie zabrał głosu.
 

8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XLI sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:29.
Na tym protokół zakończono.


Protokół sporządziła                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
   Sabina Schady                                                                                                             Mateusz Burczyk

 


PDFProtokół Nr XLI.2021.pdf (2,15MB)