Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 13 stycznia 2022 roku

Protokół Nr XLII/2022
z XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce
w dniu 13 stycznia 2022 roku

XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 13 stycznia 2022 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 07:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecni radni to pani Renata Polok. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Imienny wykaz głosowań radnych na XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady przekazał, iż sesja została zwołana na wniosek wójta oraz odczytał proponowany porządek obrad. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Przewodniczący Rady złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego dodatku osłonowego na terenie Gminy Walce oraz zarządził głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wycofała z porządku obrad projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego dodatku osłonowego na terenie Gminy Walce.
Rada Gminy Walce obradowała na XLII Nadzwyczajnej Sesji według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
c) przyjęcia „ Apelu Rady Gminy Walce dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”.
4. Zamknięcie sesji.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLII/330/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLII/331/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c) przyjęcia „ Apelu Rady Gminy Walce dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLII/332/2022 w sprawie przyjęcia „ Apelu Rady Gminy Walce dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”.

4. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XLII sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 07:08.
Na tym protokół zakończono.


Protokół sporządziła                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
  Sabina Schady                                                                                                       Mateusz Burczyk


PDFProtokół XLII.2021.pdf (1,11MB)