Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.55.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 19-05-2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej dzialania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U.z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz § 9 ust. 1 i 2 uchwały nr XXXI/263/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce ( Dz. Urz. Woj. Opol. z 2021 r. poz. 849 ) Wójt Gminy Walce zarządza co nastepuje:

§ 1. Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:
1. Sylwester Klimowicz - Przewodniczący Komisji,
2. Mateusz Burczyk - Członek Komisji,
3. Józef Reinhard - Członek Komisji.

§ 2. Zasady pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Urzędu Gminy w Walcach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 OR.0050.55.2021.docx (7,14KB)