Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.80.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 09-07-2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce do zamiany i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 713 ze zm.) oraz art. 13 ust 1, art. 35 ust.1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz uchwały Nr XVIII/161/2020 Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, Wójt Gminy Walce zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Przeznacza do zamiany nieruchomości będące własnością Gminy Walce, położone w Walcach, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1147/1 z k.m. 5 o powierzchni 0,0038 ha KW OP1S/00041216/4. 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Walce oraz zamieszczenie wykazu zna stronie internetowej Gminy Walce. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie i w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.80.2021.docx (7,04KB)