Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.91.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 02-09-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok: 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: a) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się dochody w § 2170 o kwotę 16.383,60 zł,

b) tworzy się dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale dochody w § 6290 w kwocie 3.000.000,00 zł,

c) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększa się dochody w § 0010 o kwotę 200.000,00 zł,

d) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia”:
1 tworzy się dochody w § 6100 w kwocie 200.000,00 zł,

2 likwiduje się dochody w § 6290 w kwocie 200.000,00 zł,



e) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność”:
1 likwiduje się dochody w § 0970 w kwocie 20.000,00 zł,

2 tworzy się dochody w § 2180 w kwocie 20.000,00 zł;



2) w tabeli nr 2 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dochody w § 0770 o kwotę 180.300,00 zł.
2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne: 1) w dziale 600 „Transport i łączność”:
a) rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 16.383,60 zł,

b) rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 14.000,00 zł,


2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, tworzy się rozdział 70095 „Pozostała działalność”,a w tym rozdziale wydatki w grupie paragrafów 1620 w kwocie 3.000.000,00 zł,
3) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 30.000,00 zł,
4) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1200 o kwotę 35.000,00 zł.

3. W załączniku nr 3 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” zmniejsza się przychody w § 903 o kwotę 301.300,00 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech