Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.102.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 28-10-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok: 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: a) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
1 tworzy się rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”,a w tym rozdziale dochody w § 0910 w kwocie 52,00 zł,

2 rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostekorganizacyjnych” zwiększa się dochody w § 0500 o kwotę 45.880,00 zł,

3 rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadkówi darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnychod osób fizycznych”:

4 tworzy się rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednosteksamorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, a w tym rozdziale dochody w § 0270 w kwocie 6.242,29 zł,b) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się dochodyw § 2180 o kwotę 10.367,73 zł,

c) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” likwiduje się dochody w § 6257 w kwocie 50.120,76 zł;


2) w tabeli nr 2 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)”: a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w § 0770 o kwotę 4.330,00 zł,

b) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się dochody w § 0970 o kwotę 1.868,09 zł,

c) tworzy się dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, a w tym rozdziale dochody w § 0870 w kwocie 5.500,00 zł,

d) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
1 rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostekorganizacyjnych” zwiększa się dochody w § 0340 o kwotę 47.502,00 zł,

2 rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zmniejsza się w § 0340 o kwotę 7.770,53 zł,

3 rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”:e) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody w §§:
1 0920 o kwotę 829,62 zł,

2 0940 o kwotę 1.227,59 zł,f) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” tworzy się dochody w § 0970 w kwocie 3.500,00 zł,

g) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” tworzy się dochody w § 0940 w kwocie 1.500,50 zł,

h) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” tworzy się dochody w § 0940 w kwocie 324,00 zł;


2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia : 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne: a) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 5.000,00 zł,

b) w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 19.000,00 zł,

c) w dziale 750 „Administracja publiczna”:
1 rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 2.000,00 zł,

2 rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 2.000,00 zł,d) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”:
1 zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 9.500,00 zł,

2 zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:e) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”:
1 rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 3.804,11 zł,

2 rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w grupach paragrafów:f) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
1 rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:

2 zmniejsza się wydatki w grupach paragrafów:

3 zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:

4 tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1102 w kwocie 20.135,15 zł,

5 rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 6.000,00 zł.§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech