Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.124.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31-12-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 17 pkt 2 lit. c uchwały nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Walce na 2021 rok uchwalonym uchwałą nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok:
1) wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2021 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.0050.124.2021.pdf (498,88KB)

PDFZalacznik2 Or.0050.124.2021.pdf (280,50KB)