Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowa/Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach

INFORMACJA
O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach, Ul. Zamkowa 87, do zatrudnienia na stanowisku:

Księgowa/księgowy

Wybrana została Pani Sonia Krauze, zamieszkała w Dobieszowicach

 

Kandydatka spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą znajomością z obszaru merytorycznego, niezbędnego do pracy na ww. stanowisku. Kandydatka zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, właściwie przedstawiając swoją wiedzę, predyspozycje zawodowe i umiejętności.

 

 

Walce, 30 marca 2022 r.

 

 

  Kierownik

   Ośrodka Pomocy Społecznej  w Walcach

        Sylwester Klimowicz


 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach    

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Księgowa/Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach

 

 • Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie - należy spełnić  jeden z poniższych warunków:
 • Ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 • Ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 • Wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • Posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz dotyczacych ZUS i PFRON.
 • Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie w księgowości urzędów gmin lub gminnych jednostkach budżetowych;
 2. Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS OFFICE;
 3. Znajomość programu Płatnik, programów księgowych i kadrowych;
 4. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres;
 5. Samodzielność, komunikatywność, obowiązkowość, dokładność, terminowość.
 • Zakres wykonywanych zadań i czynności na stanowisku:
 1. Koordynacja gospodarki finansowej i księgowości OPS;
 2. Prowadzenia rachunkowości OPS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 5. Odpowiedzialność w zakresie dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 6. Współdziałanie z merytorycznymi pracownikami w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji oraz zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenie roszczeń spornych oraz zapłaty zobowiązań w tym w szczególności wobec ZUS i urzędu skarbowego,
 7. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektu planu finansowego OPS na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez pracowników OPS, jego zmianami, nadzorem nad realizacją oraz sporządzanie informacji i sprawozdań z jego wykonania;
 8. Organizacja i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów finansowych;
 9. Przygotowywanie projektów zarządzeń określających zasady księgowości, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej OPS;
 10. Organizowanie obiegu i kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy i zgodny z zasadami dyscypliny budżetowej przebieg operacji finansowych związanych z wykonywaniem planu finansowego;
 11. Sprawdzanie pod względem finansowym nad prawidłowością zawieranych umów;
 12. Kontrola realizacji planu finansowego;
 13. Kontrola w przedmiocie przeprowadzenia inwentaryzacji i prawidłowego rozliczenia inwentaryzacji;
 14. Sporządzanie dla potrzeb Rady Gminy, Wójta, okresowych informacji i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego;
 15. Rozliczanie dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 16. Nadzór i kontrola nad gospodarką środkami ochrony indywidualnej;
 17. Koordynacja wykonania zarządzeń, regulaminów, instrukcji i poleceń;
 • Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Stanowisko: Księgowa/Księgowy;
 2. Ilość etatów: 1 etat.
 3. Umowa o pracę na czas określony do 3 miesięcy, następnie jednego roku, po tym okresie zatrudnienie na czas nieokreślony.
 4. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Zamkowa 87, 47-344 Walce, budynek parterowy bez barier architektonicznych.
 5. Informacja dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS w lutym przekraczał 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 6. Termin zatrudnienia: marzec/kwiecień 2022 r.
 7. W czasie zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych  z dnia 21 listopada 2008 r.  (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).
 • Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys, zawierający informacje, o których mowa w artykule 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy(t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) – imię(imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania(adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy;
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. Ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy;
 8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenie, należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Po upływie 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku rekrutacji, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.  

 • Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Rodzinie w Walcach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanym RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach z siedzibą w Walcach, Ul. Zamkowa 87, reprezentowany przez Kierownika OPS.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach ma wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt: e­-mail:  , tel. 774660660.
 3. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie realizacji obowiązku prawnego administratora danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz zgody kandydata.
 4. Odbiorcą danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walach.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydata innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 7 miesięcy, liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 7. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Kandydat jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie kandydata do prowadzonego naboru.
 10. W oparciu o dane osobowe kandydata Administrator nie będzie wobec niego podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych osobiście w zamkniętej i zaadresowanej kopercie w siedzibie OPS od godziny 800 do godziny 1500 lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach,  47 – 344 Walce, Ul. Zamkowa 87, do 4 marca 2022 r., z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach.  Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.walce.pl.

                                                                                                    

 Walce, 18 lutego 2022 r.

                                                                                                               

 

Sylwester Klimowicz

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach


DOCXKwestionariusz osobowy dla kandydata.docx (20,96KB)