Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/340/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLIV/340/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/326/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 584.009,98 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 988.611,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 404.601,02 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2022 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2022 rok obejmujące dotacje”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 13 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 14 „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2022 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
8) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Deficyt budżetu w wysokości 1.572.632,07 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 692.865,32 zł; 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 390.975,75 zł; 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 488.791,00 zł”;

9) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1.692.865,32 zł, w tym z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł; 2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 692.865,32 zł”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

PDF   Uchwała Nr XLIV/340/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.pdf (2,14MB)

PDFZalacznik1 XLIV/340/2022.pdf (289,06KB)

PDFZalacznik2 XLIV/340/2022.pdf (363,95KB)

PDFZalacznik3 XLIV/340/2022.pdf (251,84KB)

PDFZalacznik4 XLIV/340/2022.pdf (282,01KB)

PDFZalacznik5 XLIV/340/2022.pdf (294,54KB)

PDFZalacznik6 XLIV/340/2022.pdf (271,59KB)

PDFZalacznik7 XLIV/340/2022.pdf (261,55KB)